وينگادا: برنامههاي تمريني خود را مشخص کرديم


سرمربي تيم ملي فوتبال اميد ايران گفت: تا يک ماه آينده با همين کادر فني که در اردوي فعلي حضور دارند کارمان را ادامه ميدهيم.

نلو وينگادا در مورد جلسه امروز با هادي آيتاللهي نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال گفت: در مورد برنامههاي آمادهسازي تيم ملي و تاريخ و زمان برگزاري اردوها با مسئولان فدراسيون صحبت کرديم و تاريخ برنامههاي خود را مشخص کرديم. انجام برخي بازيهاي دوستانه قطعي شده و براي بازيهاي ديگري نيز برنامهريزي کرديم.

به نقل از فارس، وي در مورد وضعيت دستياران ايراني خود عنوان کرد: در حال حاضر به فعاليتمان در اردوي تيم ملي ادامه ميدهيم و تا يک ماه آينده با همين نفراتي که در اردوي جاري حضور دارند کار ميکنيم. در ادامه کار به جمعبندي خواهيم رسيد و همه چيز را مشخص خواهيم کرد.

وينگادا در مورد اينکه آيا فرد خاصي به او پيشنهاد داده شده، تصريح کرد: اکنون با کارواليو و چند دستيار ايراني در اردو حضور داريم که اگر به مکان تمرين ما ميآييد اعضاي کادر فني را ميبينيد. نياز به کار بيشتر و ادامه فعاليتمان داريم تا به مرور همه چيز مشخص شود.