کفاشيان: به کيروش تذکر دادم


رييس فدراسيون فوتبال از تذکر به کيروش به خاطر رسانهاي کردن موضوع لباسهاي تيم ملي خبر داد و گفت: اين بحثهاي کوچک نبايد رسانهاي ميشد و کيروش هم تذکرم را پذيرفت.


علي کفاشيان درباره شرايط تيم ملي فوتبال اميد، بازيهاي تدارکاتي اين تيم، انتقاد کيروش به لباسهاي تيم ملي و شايعه جعلي بودن کارت پايان خدمت بعضي بازيکنان فولاد صحبت کرد.

بعد از بزرگسالان اولويت فدراسيون تيم اميد است

رييس فدراسيون فوتبال ابتدا در ارزيابياش از اردوي تيم اميد با حضور نلو وينگادا اظهار کرد: تيم اميد براي ما اهميت زيادي دارد و همه تلاشمان را ميکنيم تا با فراهم کردن بهترين شرايط آمادهسازي بتوانيم بعد از چندين دهه راهي بازيهاي المپيک شويم. بدون شک اين تيم بعد از تيم ملي بزرگسالان اولويت اول فدراسيون است تا برنامههاي آمادهسازياش به خوبي انجام شود.

عمده بازيکنان تيم اميد در ليگ برتر ثابت بازي ميکنند

وي افزود: تقريبا تمام بازيکنان اين تيم در ليگ برتر بازي ميکنند و عمدتا در ترکيب ثابت تيمهاي باشگاهيشان هم قرار دارند. بنابراين با کادر فني توانمند و باتجربهاي که براي آنها انتخاب شده، پيشبيني ميکنيم تيم قدرتمندي ساخته شود که هم در بازيهاي آسيايي اينچئون موفق باشد و هم بازيهاي انتخابي المپيک 2016 ريودوژانيرو را با قدرت پشتسر بگذارد.

ميخواهيم تيم اميد با کرهجنوبي و عراق بازي کند و در اروپا اردو بزند

رييس فدراسيون درباره برنامه بازيهاي تدارکاتي اين تيم نيز تصريح کرد: حضور تيم اميد در چندين اردوي تدارکاتي تقريبا قطعي شده که ازبکستان، چين و ارمنستان هستند. همين طور بنا داريم در صورت امکان بتوانيم با تيمهايي چون کرهجنوبي، عراق، عمان، اردن و کويت هم بازي تدارکاتي برگزار کنيم. براي قويتر و باتجربهتر شدن تيم اردوهاي تدارکاتي در اروپا و بازي با حريفان اروپايي را هم در دستور کار خواهيم داشت. به زودي سرپرست اين تيم را هم انتخاب و معرفي ميکنيم.

به کيروش تذکر دادم بحثهاي کوچک رسانهاي نشود

وي در واکنش به انتقادهاي کيروش به لباس تيم ملي نيز خاطرنشان کرد: فدراسيون تلاش ميکند لباسهاي باکيفيت و کاملي تحويل تيم ملي بزرگسالان شود کما اين که از قبل هم بارها گفتهايم هدف اول فدراسيون رساندن تيم ملي به شرايط آمادگي ايدهآل است تا بتواند در جام جهاني برزيل و جام ملتهاي استراليا نتايج خوبي بگيرد، بنابراين بايد امکانات خوبي هم برايش فراهم شود اما جدا از اين مساله با کيروش درباره موضوع مطرح شده صحبت کردم و به او تذکر دادم که ديگر چنين مسايل کوچکي رسانهاي نشود و اگر مشکلي هست فدراسيون موظف است آن را حل کند. کيروش هم اين موضوع را پذيرفت.

هر اتفاقي بيافتد قهرماني ليگ برتر را از فولاد نميگيريم

کفاشيان همچنين در واکنش به شايعاتي که درباره جعلي بودن کارت پايان خدمت بعضي از بازيکنان فولاد مطرح شده و اين که آيا ممکن است قهرماني فولاد در ليگ برتر تحت تاثير اين موضوع قرار گيرد، به صراحت تاکيد کرد، قطعا اگر هر گونه تخلفي صورت گرفته باشد، از سوي مراجع ذيصلاح رسيدگي ميشود اما هر اتفاقي بيفتد، قهرماني ليگ برتر از تيم فولاد گرفته نميشود.