استيلي: پروين بزرگ باشگاه است

سخنگوي هيأت مديره باشگاه پرسپوليس گفت: متأسفانه در اول راه تمام حسابهاي باشگاه پرسپوليس به خاطر برخي مطالبات مسدود شده است.

حميد استيلي درباره جلسه هيأت مديره باشگاه پرسپوليس اظهار داشت: خوشبختانه نشست خوبي را برگزار کرديم، ابتدا در خصوص بدهيها و مباحث مالي طرفين با يکديگر صحبتهاي لازم را انجام دادند و درباره مبالغي که مقرر شد براي باشگاه هزينه کنيم، بحث شد.

به نقل از فارس، وي افزود: همچنين در جلسه در خصوص آکادمي پرسپوليس و تيمهاي پايه نيز بحث و تبادل نظر شد و به جمعبنديهاي خوبي رسيديم.

استيلي در مورد اعضاي کميته فني نيز گفت: با نظر باشگاه اعضاي کميته فني را انتخاب کرديم و از اين به بعد در خدمت بزرگاني مثل جعفر کاشاني، ذوالفقارنسب، امير عابديني و حسين عبدي هستيم تا اين اعضاء بتوانند به باشگاه کمک کنند.

وي درباره برنامههاي دايي نيز گفت: در اين جلسه در مورد برنامههاي دايي صحبت نشد و آقاي رحيمي همه چيز را به بعداً موکول کرد تا پس از صحبتهايش با دايي در جلسه بعدي هيأت مديره در مورد آن صحبت کنيم.

وي در خصوص مشکلات حسابهاي باشگاه پرسپوليس نيز گفت: متأسفانه تمام حسابهاي باشگاه پرسپوليس مسدود شده و ذيحساب و بازرسي کل کشور به دنبال اين هستند تا مشکل را با کمک وزارت ورزش حل کنند تا کارهاي اجرايي باشگاه را انجام دهيم. متأسفانه تمام حسابهاي ما مسدود است.

وي درباره غيبت پروين در بين اعضاي هيأت مديره باشگاه نيز گفت: پروين بزرگ باشگاه است، ايشان همهکاره پرسپوليس است. هر وقت پروين اراده کند به پرسپوليس ميآيد. فعلاً اين چهار نفر را انتخاب کردهايم تا بعداً ببينيم چه اتفاقي خواهد افتاد.

استيلي درباره نگراني بازيکنان بابت ندادن پولهايشان نيز گفت: بايد حسابهايمان باز شود، اولين دستورالعمل ما اين بود که پول بازيکنان را زودتر پرداخت کنيم و سپس مديرعامل درباره اين موضوع که مبلغش چقدر است پس از نشستها و مطابق بودجه تصميمگيري ميکند. ما بايد کاري کنيم بدهکار نشويم و حتي بدهيهاي فصل قبل را هم نيز پرداخت کنيم.

وي در پايان در مورد کميته انضباطي باشگاه نيز گفت: با صحبتهايي که مطرح کرديم مقرر شد رئيس کميته انضباطي باشگاه توسط مديرعامل باشگاه آقاي رحيمي انتخاب شود.