باشگاه پرسپولیس برای توسعه همکاریهایش با دو باشگاه اروپایی قرارداد همکاری امضا خواهد کرد.باشگاه پرسپولیس برای توسعه همکاریهای خود با فوتبال روز دنیا قرار است با دو باشگاه اروپایی قراردادهای همکاری امضا کند تا در زمینه کشف استعدادها و صدور بازیکن ارتباطات بینالمللی داشته باشد، در این راستا باشگاه پرسپولیس با دو باشگاه میلان ایتالیا که در زمان رویانیان مراوده با این باشگاه آغاز شده و همچنین نایمخن هلند که علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد قرارداد همکاری امضا خواهد کرد.


امیر عابدینی عضو کمیته فنی پرسپولیس در گفتوگو با فارس این خبر را تأیید کرد.