این تصاویر را جام جم روی خروجی سایت خود قرار داده و نوشته:اسمش را نمی دانیم. شاید یک علی دیگر باشد! اما به هر حال نامش هر چه باشد مهم این است که سمتی در باشگاه استقلال ندارد اما در تمامی سفرهای خارجی استقلالی ها را همراهی می کند. او را بیشتر حوالی قلعه نویی می توانید ببینید. اینکه برخی باشگاه ها افراد اضافی با خود به خارج از کشور می برند محرز است اما این یکی دیگر پای ثابت تمام مسافرت های داخلی و خارجی استقلال است.