شرکت آل اشپورت پاسخ انتقادهاي روزهاي اخير درباره لباس تيم ملي ايران را داد.


موضوع البسه تيم ملي ايران در جام جهاني 2014 برزيل به سوژهاي داغ در رسانههاي ورزشي جهان تبديل شده است.

اعتراض بازيکنان و سرمربي تيم ملي ايران به کيفيت لباسهاي تيم ملي ايران باعث شده است تا خيلي از رسانههاي ورزشي جهان به شکلي تمسخر آميز اين موضوع را پوشش دهند و اعلام کنند که بازيکنان ايراني هر کدام تنها با يک دست لباس در برزيل حاضر خواهند بود و نميتوانند لباسهايشان را با بازيکنان ديگر تعويض کنند.

همچنين بازيکنان مدعي شدهاند که کيفيت لباسها به حدي بد است که پس از يک بار شست و شو کوچک ميشوند.

شرکت آل اشپورت با انتشار بيانيهاي پاسخ انتقادها از لباسهاي تيم ملي ايران را داد. آل اشپورت در بيانيه خود پاسخ داد: ادعايي که بازيکنان به اندازه کافي لباس براي جام جهاني ندارند پوچ و واهي است. ما براي ايران نيز مانند هر باشگاه و ارگان ديگر استانداردهاي لازم را به خوبي رعايت کردهايم.