وينگادا روز شنبه به ايران بازميگردد

سرمربي تيم ملي اميد فوتبال ايران بعد از بررسي امکانات کشور چين روز شنبه به ايران بازميگردد.

نلو وينگادا براي بررسي امکانات کمپ چين و محل اقامت بازيکنان تيم ملي اميد به کشور چين سفر کرد.

به نقل از فارس، قرار است تيم ملي ايران قبل از اعزام به رقابتهاي آسيايي اينچئون به چين سفر کند و در ديداري دوستانه با مصاف تيم ملي اين کشور ميرود.

تيم ملي اميد روز 17 شهريور به شهر داليان چين سفر ميکند.

وينگادا روز شنبه 3 خرداد به ايران باز ميگردد. اردوي بعدي تيم ملي اميد از شنبه در آکادمي ملي فوتبال آغاز ميشود.