فدراسيون جهاني فوتبال اعلام کرد تمايلي به تغيي زمان بازيهاي جام جهاني ندارد اما هنوز اين امکان وجود دارد که در خلال بازيها به بازيکنان براي نوشيدن آب وقت استراحت داده شود.

با وجود نگرانيهايي که در خصوص هواي گرم برزيل در زمان برگزاري رقابتهاي جام جهاني و تاثير آن بر عملکرد بازيکنان وجود دارد، فيفا اعلام کرد که ساعات تعيين شده براي برگزاري بازيها تغيير نخواهد کرد اما امکان وجود دارد که در برخي بازيها با توجه به وضعيت آب و هوايي به بازيکنان زمانهاي استراحت کوتاهي براي نوشيدن آب داده شود.

به نقل از فارس، بسياري از اهالي ورزش نسبت به گرمي آب و هوا در زمان برگزاري بازيهاي جام جهاني به خصوص در قسمت شمال برزيل ابراز نگراني کردهاند و حتي اتحاديه بازيکنان برزيل از فيفا به خاطر بيتوجهي به سلامت بازيکنان شکايت کرده است.

هفته گذشته اين اتحاديه شکايتي عليه فيفا ترتيب داد تا اين سازمان را مجبور کند زمان برگزاري 24 بازي جام جهاني را که قرار است در ساعت 13 به وقت محلي برگزار شوند را تغيير دهد چرا که گرماي شديد و رطوبت بالاي هوا در آن ساعت را براي سلامتي بازيکنان مضر ميداند.

طبق ادعاي اين اتحاديه در هر يک از اين بازيها، در هر نيمه بايد حداقل 2 دقيقه به بازيکنان وقت استراحت داده شود تا آب بنوشند. فيفا نسبت به اين درخواست مخالفت سفت و سختي نداشته اما درخواست براي تغيير زمان بازيها را رد کرده است.

در بيانيهاي که در سايت فدراسيون جهاني فوتبال قرار گرفته، آمده است: تيم پزشکي فيفا هميشه و با دقت تمام مکانهايي که ميزبان رقابتهاي تحت مديريت فيفاست را به منظور حفظ سلامت بازيکنان بررسي ميکند با اين حال امکان گنجاندن وقتهاي استراحت براي هر يک از 64 بازي رقابتها به طور جداگانه بررسي ميشود. در هر حال چنين وقفههايي قبل از شروع بازيها لحاظ نخواهد شد.