بلاتر: در دادن ميزباني به قطر اشتباه کرديم

رئيس فدراسيون بينالمللي فوتبال تاکيد کرد که به هيچ وجه ميزبان جامجهاني 2022 تغيير نخواهد کرد.

قطر در حالي به عنوان ميزبان جامجهاني 2022 انتخاب شده است که همچنان بحث تباني و رشوه درباره نحوه گرفتن ميزباني از سوي اين کشور مطرح است. روزنامه تلگراف انگليس بارها دست به افشاگري زد و از رشوه دادن شيخنشيان قطري به اعضاي کميته اجرايي فيفا خبر داد.

انگليسيها که در رقابت با قطر ميزباني جامجهاني 2022 را از دست دادند، همچنان اميدوار هستند که ميزباني از قطر گرفته شود اما به نظر نميرسد که فيفا قصد تغيير ميزبان جامجهاني 2022 را داشته باشد.

سپ بلاتر، رئيس فدراسيون بينالمللي فوتبال که براي شرکت در نشست اعضاي کميته فني فيفا به برزيل رفته است، در سخناني که روزنامه الرايه قطر منتشر کرد، تاکيد کرد که ميزباني جامجهاني 2022 از قطر پس گرفته نخواهد شد. او گفت: بايد تاکيد کنم که قطر ميزبان جام جهاني 2022 است و اصلا در صدد تغيير ميزبان نيستيم. در نشست اخير کميته اجرايي فيفا همه اعضا به اين نتيجه رسيدند که جامجهاني 2022 در قطر برگزار شود و در اين تصميم خود هيچ شکي نداريم.

البته رئيس سوئيسي فدراسيون بينالمللي فوتبال پيش از اين اعتراف کرد که انتخاب قطر به عنوان ميزبان جامجهاني تصميمي اشتباه بوده است: "مردم در زندگي خود اشتباههاي زيادي ميکنند و نميتوان انتظار داشت که فيفا اصلا اشتباه نکند. ما نيز در دادن ميزباني به قطر اشتباه کرديم. گزارش کميته فني ما از اين کشور نشان داد که قطر در طول تابستان بسيار گرم است اما کميته اجرايي فيفا همگي تاييد کردند که جام جهاني در اين کشور برگزار شود."

شيخ احمد فهد، رئيس کميته المپيک آسيا هم به حمايت از ميزباني قطر پرداخت و تلاش انگليسيها را نوعي نژادپرستي عليه کشورهاي عربي دانست. او گفت: خبرهايي که هر از چند گاه رسانههاي انگليسي منتشر ميکنند نوعي نژادپرستي عليه قطر و کشورهاي عربي به شمار ميآيد. قطر ميزبان جامجهاني 2022 است و در اين هيچ شکي وجود ندارد. ما در کميته المپيک آسيا از قطر حمايت ميکنيم و در برابر هرگونه نژادپرستي خواهيم ايستاد.

بحث تباني و رشوه جامجهاني 2022 تنها مشکل ميزباني قطر نيست. زمان برگزاري اين رقابتها هم يکي از جديترين مشکلات فيفا به شمار ميآيد. در ابتدا مقرر شد که جامجهاني قطر در تابستان برگزار شود اما گرماي بيش از حد قطر سران فيفا را به اين فکر انداخته است که زمان برگزاري اين رقابتها را از تابستان به زمستان تغيير دهند که انگليس به شدت مخالف اين تصميم است. قرار است تصميم نهايي در سال 2015 گرفته شود.