کميته انضباطي فيفا در نظر دارد تيم ملي آرژانتين را به دليل رفتار سياسي و خلاف قانون در بازي دوستانه مقابل اسلووني جريمه کند.

کميته انضباطي فدراسيون بينالمللي فوتبال فيفا اعلام کرد تيم ملي آرژانتين به دليل نقض دو ماده آييننامه انضباطي اين نهاد جريمه خواهد شد.
اعضاي تيم ملي آرژانتين پيش از بازي دوستانه هفته گذشته مقابل اسلووني اقدام به استفاده از بنري کردند که حاوي شعارهاي سياسي بود. روي اين بنر نوشته شده بود: «جزاير مالويناس متعلق به آرژانتين است».

جزاير مالويناس (فالکلند) از سال 1833 موضوع مورد مناقشه بين بريتانيا و آرژانتين بوده که هر دو طرف ادعاي مالکيت بر اين جزاير را دارند.
فيفا اعلام کرد اين رفتار سياسي اعضاي تيم ملي آرژانتين نقض آشکار دو ماده 52 و 62 قوانين فيفاست که هرگونه رفتار و يا شعار سياسي در جريان بازي فوتبال را ممنوع ميکند.
تيم ملي آرژانتين در اولين بازي مرحله گروهي خود در جام جهاني از گروه F روز 26 خرداد به مصاف نيجريه خواهد رفت.