علي حمودي در خصوص شايعاتي که در مورد کارت پايان خدمت او مطرح شده اظهار داشت:اول از همه بگويم که کارت پايان خدمت من هيچ ربطي به قطع نخاع و اين مسائل ندارد و خوشبختانه مدارک آن هم موجود است. به نقل از فارس، وي افزود: من چند سال پيش معافيت پزشکي گرفتهام و آزمايشات آن را هم پشت سر گذاشتم،همه کارهايم را هم به صورت قانوني انجام دادم ولي متاسفانه يک اظهار نظر بدون مطالعه و تحقيق باعث شده تا برايم دردسر درست شود. مدافع فصل گذشته سپاهان تاکيد کرد: علي دايي به مجلس رفته و علنا مدعي شده که من بازيکني هستم که کارت پايان خدمتم جعلي است و با عنوان قطع نخاعي آن را گرفتم در حالي که اصلا اينگونه نيست.اين کار او باعث از بين رفتن آبروي من شده است. من از وکيلم خواستهام که در مورد اين مساله تحقيق و شکايت خود را به مراجع قضايي ارائه کند. حمودي در پايان صحبتهاي خود گفت:اتفاقا براي انجام آزمايشات در مورد بيماري که برايش معافيت گرفتم به تهران آمدهام و هيچ ترسي هم ندارم اما نبايد خيلي راحت با آوردن اسم يک نفر با آبروي شخصي بازي شود.