شاگردان وينگادا قبل از شروع تمرين حلقه اتحاد تشکيل دادند و براي حضور در المپيک پيمان بستند.


اولين جلسه تمرين تيمملي فوتبال اميد ايران در دور جديد اردوها از ساعت 17 و 50 دقيقه در آکادمي ملي فوتبال برگزار شد.

به نقل از فارس، در حالي که قرار بود اين تمرين از ساعت 17 و 30 برگزار شود حدود 20 دقيقه تاخير داشت.

*قبل از شروع تمرين اعضاي کادر فني در جلسهاي کوتاه در مورد مسائل مختلف با يکديگر گفتوگو کردند.

*وينگادا حدود پنج دقيقه براي بازيکنان صحبت کرد سپس بازيکنان حلقه اتحادي تشکيل دادند و سرمربي تيمملي چند بار از آنها پرسيد ما به المپيک ميرويم يا نه؟ که همه بازيکنان بهاتفاق به زبان انگليسي گفتند بله.

*در ابتداي تمرين بازيکنان حدود 20 دقيقه بدنهاي خود را گرم کردند.

*دروازهبانان در طول تمرين امروز به طور دائم با عليرضا دليخون به انجام تمرينات مخصوص به خود پرداختند.

*در تمرين امروز چهار بازيکن غايب بودند.

*محمدعلي فرامرزي، محمدحسين مرادوند، حجت حقوردي و سردار آزمون غايبان تمرين امروز بودند.

*هادي آيتاللهي در اواسط تمرين به آکادمي آمد و نظارهگر کار بازيکنان شد.

*در مرحله اصلي تمرين امروز بازيکنان به دو تيم تقسيم شدند و در بخش محدودي از زمين به انجام پاسکاريهاي تکضرب و کارهاي ترکيبي پرداختند.

*در پايان تمرين بازيکنان تيمملي اميد به سوي آيتاللهي رفتند و با وي خوشوبش کردند.

*سرمربي تيمملي اميد دقايقي با نايبرئيس فدراسيون فوتبال به خوشوبش پرداخت در حالي که ساعت 19 و 15 دقيقه تمرين به پايان رسيد دروازهبانان حدود 15 دقيقه بيشتر به تمرينات خود ادامه دادند.

تمرين تيمملي اميد فردا در دو نوبت ادامه پيدا ميکند.