پس از پايان جلسه کارلوس کيروش و علي کفاشيان دستياران سرمربي تيم ملي مقابل در فدراسيون با يکديگر عکس يادگاري گرفتند.

کارلوس کيروش امروز با حضور در فدراسيون در جلسهاي با علي کفاشيان به صحبت پرداخت.

* کيروش از ساعت 10 در فدراسيون فوتبال حاضر شده اما او ابتدا به اتاق خراطي يکي از اعضاي فدراسيون رفت و از ساعت 13 در جلسه با کفاشيان حاضر شد.

* جواد نکونام و مارکار آقاجانيان به فدراسيون فوتبال رفتند و اين شايعه به وجود آمد که آنها براي تمديدقرارداد کيروش آمدند. هردوي اين نفرات اين موضوع را تکذيب کردند.

* پس از پايان جلسه سرمربي تيم ملي او با روي باز با خبرنگاران صحبت کرد.

* هنگامي که کيروش در حال صحبت با خبرنگاران بود دستياران سرمربي تيم ملي با يکديگر عکس يادگاري گرفتند.

* برخي از مردم و کارکنان فدراسيون در پايان جلسه سرمربي تيم ملي مقابل در با او عکس يادگاري گرفتند و اين احساس به وجود آمد که انگار آخرين حضور کيروش در فدراسيون است.