بازيکن پيشين تيم ملي اسپانيا از عملکرد تيمهاي اروپايي در جام جهاني برزيل انتقاد کرد.

رائول گونزالس گفت: از لحاظ آمار، تيم هاي اروپايي تاکنون عملکرد بدي در جامجهاني داشتند. از 6 تيم اروپايي که به مرحله يکهشتم نهايي صعود کردند، تنها آلمان، هلند و فرانسه عملکرد مقتدرانهاي مقابل حريفان داشتند.

وي افزود: بلژيک در 10،15 دقيقه آخر هر بازي به پيروزي دست يافت و يونان و سوئيس هم با خوش شانسي به مرحله بعدي صعود کردند.

رائول با بيان اينکه جامهاي جهاني همواره عرصه رقابت بين تيمهاي قاره اروپا با کشورهاي آمريکاي جنوبي بوده اظهار داشت: کفه ترازو در اين رقابت به سود تيمهاي اروپايي بوده، چناچه آنها 10 عنوان قهرماني از 19 دوره جام جهاني را به دست آوردهاند.

وي گفت: تيمهاي اروپايي مانند دو دوره قبل بايد تلاش کنند دوباره برتري خود را ثابت کنند.

در مرحله نيمهنهايي جام جهاني 2006 آلمان، چهار تيم از اروپا (آلمان، پرتغال، ايتاليا و فرانسه) و در همين مرحله از جام جهاني آفريقاي جنوبي 3 تيم از اروپا (آلمان، هلند و اسپانيا) حضور داشتند.

تيمهاي اروپايي تاکنون در جام جهاني برزيل عملکرد ضعيفي داشتند و از 13 تيم اروپايي حاضر، تنها 6 تيم به مرحله يک هشتم نهايي صعود کرده و 7 تيم از جمله ايتاليا، انگليس و اسپانيا در مرحله گروهي حذف شدند.