جلسه کميته فني پرسپوليس برگزار شد

جلسه کميته فني باشگاه پرسپوليس بعد از ظهر امروز با حضور امير عابديني برگزار شد.

جلسه کميته فني باشگاه پرسپوليس پس از حرف و حديثهاي فراوان بالاخره امروز با حضور امير عابديني برگزار شد. پيش از اين عابديني به دليل برخي ناراحتيها از حضور در جلسه کميته فني امتناع ميکرد که بالاخره پس از صحبتهاي مديرعامل باشگاه پرسپوليس متقاعد شد و امروز در جلسه کميته فني شرکت کرد.

گفتني است در جلسه امروز جعفر کاشاني نيز حضور داشت و قرار است زادمهر و عبدي نيز به اين جلسه اضافه شوند.