سایت رسمی ویژه برنامه جام جهانی -معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف ما از امضای تفاهمنامه با فدراسیون فوتبال حرکت در راستای ایجاد شبکه ملی ورزش قهرمانی و همگانی در کشور است.

به گزارش بیست چهارده، علی کفاشیان در مراسم امضای تفاهمنامه فدراسیون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: توجه و برنامهریزی در فوتبال پایه همواره مدنظر فیفا و AFC بوده است. متاسفانه ظرفیتی که از فوتبال پایه در باشگاههای ما دیده میشود کمتر از ۵۰ درصد کل ظرفیت کشور است. با تفاهمنامه ای که ما امضا کردهایم و پروژه ای که در دستور کار داریم استعدادها از تمام شهرستانها و استانها جذب شده و آموزش مییابند. تیمهای استعدادیاب و شناسایی ما در تمام شهرستانها و استانها فعال هستند. با این کار زمینهای برای شکل گیری تیمهای ملی پایه در ردههای سنی مختلف ایجاد میشود. نهایتا از دل تمام این تیمها امیدوارم تیم خوبی را برای جام جهانی روسیه و جامهای بعدی ایجاد کنیم.

وی افزود: با این کار خیال خانوادههای ما هم راحت میشود و دیگر شاهد مشکلات قبلی در این زمینه نخواهیم بود. ما همچنین فستیوال خارجی را با حضور چند کشور خواهیم داشت و بعد از آن، این فستیوال را بینالمللی کرده تا زیر نظر AFC و فیفا کارش را به صورت جدی انجام دهد. پارسال فستیوال خوبی را برگزار کردیم. AFC رقم مناسبی را به فدراسیون ایران پرداخت کرد و ما همه این پول را برای همین کار گذاشتهایم. ۸۰ تا ۹۰ درصد برگزاری فستیوال ها بر دوش آموزش و پرورش است و ما تنها حاصل و میوه این کار را برای تمامی ردههای سنی میگیریم.

به گزارش ایسنا، مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش هم در این جلسه گفت: این چهارمین جلسه من با کفاشیان و همکارانش در این زمینه است. مصمم هستیم طبق جامع ورزش در بحث استعدادیابیها ورود کنیم. در ساختار این وزارتخانه گروهی از استعدادیابها و معلمان تشکیل شدهاند که میخواهیم بازیکنان را در تمامی رشتههای ورزشی استعدادیابی کنیم. در فدراسیون فوتبال هم خوشبختانه حرکت جدی و ذهنیت خوبی نسبت به این قضیه وجود دارد.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال دو مسیر را برای خودش ایجاد کرده که در یک مسیر به طرف توسعه و پیشرفت فوتبال پایه حرکت میکند و در مسیر دیگر کسب افتخارات بینالمللی را در دستور کار دارد. این دو نهاد یعنی وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال باید در زمینه استعدادیابی و آموزش و پرورش فوتبال پایه به یکدیگر کمک کنند. همین طور نهادهای دیگر هم در صورت لزوم در این زمینه مشارکت داشته که نهایتا شبکه ملی ورزش قهرمانی و همگانی کشور ایجاد شود.

حمیدی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون دانشآموز در سطح کشور وجود دارد و ۳۳ هزار معلم هم در زمینهای که ما پیشبینی کردهایم فعالیت میکنند. برای ایجاد چنین شبکه بزرگی همکاری دستگاههای مختلف ضروری است تا نهایتا بتوانیم از ظرفیت استعدادهای کشورمان به نحو احسن استفاده کنیم.

حمیدی تاکید کرد: این تفاهمنامه در راستای همین حرکت است. در همین راستا مدارس و پایگاههای استعدادیابی در سراسر کشور طبق برنامه مشخصی فعال تر میشوند و کمیته مشترکی میان وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون فوتبال ایجاد میشود تا برنامهها را پیش ببرد.