سرژيک تيموريان ميگويد ما تنها از طريق رسانهها ميشنويم که استقلاليها به دنبال آندو هستند. در واقع آنها هيچ اقدام عملي انجام ندادهاند.

مدير برنامههاي آندرانيک تيموريان درباره مصاحبههاي اخير مسئولان باشگاه استقلال و همچنين حرفهاي نظريجويباري که گفته است، پيشنهاد تيموريان بالاست، گفت: ما تنها دورادور از طريق مطبوعات و رسانهها متوجه شديم که استقلاليها آندو را ميخواهند اما هيچ اقدام عملي انجام ندادهاند. آنها تا سال گذشته هر موقع که او را ميخواستند ميتوانستند من و يا آندو را پيدا کنند. شماره ما را هم دارند اما نميدانم که چرا اين بار از طريق رسانهها حرفهاي شان را ميزنند.

به نقل از ايسنا، وي افزود: ما هيچ پيشنهاد مالي به باشگاه استقلال ندادهايم. تنها يک بار در حضور من و آندو، نظريجويباري و افشارزاده از سوي مسئولان استقلال پيشنهاد مالي به آندو داده شد اما فرداي آن روز خودشان در مطبوعات اين پيشنهاد را تکذيب کردند.

تيموريان در پاسخ به اين سوال که فکر ميکند وضعيت برادرش چه زماني مشخص ميشود، گفت: در حال بررسي پيشنهاد تيمهاي قطري هستيم. فکر ميکنم تا دو روز آينده به اين پيشنهادها پاسخ دهيم. همچنين در حال بررسي پيشنهاد تيمهاي ايراني خواهان آندو هستيم تا با بررسي آنها به بهترين پيشنهاد پاسخ دهيم.