پنجعلي: برنامه ليگ بايد تغيير کندسرپرست تيم فوتبال پرسپوليس معتقد است که برنامه ريزي ليگ برتر براي فصل جديد بايد تغيير کند.

محمد پنجعلي در گفتوگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس در مورد قرعهکشي مسابقات ليگ برتر گفت: دوشنبه شب از ترکيه مرتب با سالن محل قرعهکشي مسابقات در تماس بودم تا ببينم برنامه بازيها چگونه ميشود. هر چند بر اساس سابقه ذهني، بازيهاي ما با حريفان سختي شروع ميشود اما بايد قبول کنيم در هر حال بازي آسان نداريم. همه تيمها تلاش ميکنند ولي ما هم خودمان را آماده کردهايم تا سربلند بيرون بياييم.

وي ادامه داد: اگر در انديشه قهرماني هستيم نبايد براي ما فرق کند اول با کدام تيم بازي کنيم و بازيهاي سخت در چه مرحلهاي آغاز ميشود. البته هميشه در هفتههاي اول اينطور است که زمان ميبرد تا بدنها آزاد شود ولي به هر حال برنامهريزي شده است که بتوانيم امتيازات خوبي را از ابتدا جمع آوري کنيم.

سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس درباره نحوه برنامهريزي مسابقات به شکلي که پرسپوليس در مقاطعي پي در پي ميهمان است، خاطرنشان کرد: برنامههايي که منتشر شده متفاوت است. براساس برنامه سازمان ليگ از هفته چهارم تا هشتم براي پنج بازي ميهمان هستيم و بر اساس برنامه فدراسيون در هفتههاي يازدهم تا سيزدهم سه بازي پي در پي ميهمان هستيم. حدس ميزنيم در نوشتن برنامه اشتباه شده باشد. اميدواريم اينطور باشد و اگر نيست، جا دارد که روي اين برنامه کار شود. بهترين حالت اين است که يک تيم يک هفته ميهمان و يک هفته ميزبان باشد. اين موضوع ليگ را جذابتر ميکند و به سود همه است.

پنجعلي تصريح کرد: به هر حال در حال حاضر با تيمهاي تهراني هم در ورزشگاه آنها بازي ميکنيم و واقعا شرايط ميهمان را داريم. تماشاگران پرسپوليس هم با محدوديت روبرو ميشوند و جدا از ضررهايي که به پرسپوليس وارد ميشود، ليگ هم لطمه خواهد ديد. برنامه ليگ تغييرات ميخواهد تا پرسپوليس و ليگ لطمه نخورند.

وي سپس درباره شرايط تيم و بازي دوستانه دوشنبه پرسپوليس گفت: ما هنوز در دوران بدنسازي قرار داريم و فشار بدني سنگيني روي بچهها است، با اين وجود خوب بازي کردند. همين تيم رومانيايي از ديگر تيم ايراني مساوي گرفته بود ولي بچهها انگيزه زيادي از خود نشان دادند. اين انرژي و اين عملکرد آنها واقعا مايه اميدواري است. بچهها سه گل زدند و چند گل هم نزدند و فکر ميکنم 10 تا 15 روز ديگر که ليگ شروع ميشود بچهها حسابي جا افتادهاند.

پنجعلي در پايان درباره وضعيت سيد جلال حسيني هم اظهار داشت: اميدواريم زودتر تکليف روشن شود. خودم دائم با آقاي رحيمي در تماس هستم و ايشان هر روز پيگير است. اميدوارم اينبار قرار گفتوگوي مستقيم عملي شود، چون نامشخص ماندن وضعيت به سود او و به سود تيم نخواهد بود. روي حضور حسيني حساب کرديم و هنوز منتظرش هستيم.