شکايت فدراسيون فوتبال از مصطفوي

فدراسيون فوتبال ايران از داريوش مصطفوي شکايت ميکند.

مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال درباره صحبتهاي اخير داريوش مصطفوي رييس سابق فدراسيون فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: آقاي مصطفوي مصاحبهاي را اخيراً با يکي از رسانههاي گمنام انجام داده و در آن حرفهاي نادرستي را همراه با توهين به فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و سرمربي تيم ملي فوتبال ايران مطرح کرده است.

او افزود: ما تصميم گرفتهايم تا به صورت جدي اين صحبتهاي مصطفوي را پيگيري و از او شکايت کنيم. جالب است اين فرد که پيش از اين از سوي مجمع فدراسيون فوتبال از ورزش و فوتبال خلعيد شده حالا اينچنين صحبتهايي را نسبت به فدراسيون فوتبال بيان ميکند.

اميرحسين حسيني با بيان اينکه پيش از اين مصطفوي چندين بار خواستار پس گرفتن شکايت مطرح شده عليه او شده بود خاطرنشان کرد: پس از درخواستهايي که مصطفوي از ما داشت شکايتهاي خود را از او پس گرفتيم اما اين بار به صورت جدي شکايت خود را پيگيري خواهيم کرد.

او تصريح کرد: مصطفوي شعور افکار عمومي را به تمسخر گرفته است. امثال او دوست داشتند تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني از سه تيم هم گروهياش گلهاي زيادي دريافت کند و با بدترين عملکرد به ايران باز گردد. اما ديديم که اين اتفاق نيفتاد و رسانههاي مطرح جهان از عملکرد تيم ملي فوتبال ايران تمجيد کردند.

او اضافه کرد: مصطفوي در صحبتهاي خود اظهار کرده برخي از رسانههايي که از کيروش حمايت ميکنند عملکردي مشکوک دارند. اما گويا ايشان رسانهها را نميشناسند. در حالي که شاهديم رسانههاي خارجي از عملکرد تيم ملي و کيروش حمايت ميکنند او به تيم ملي و عملکردش بياحترامي ميکند.

مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال با اشاره به اينکه مصطفوي در صحبتهاي خود اظهار کرده فدراسيون فوتبال 50 ميليارد تومان براي کيروش هزينه کرده گفت: مصطفوي بايد در دادگاه پاسخگوي تمام ادعاهايي که مطرح کرده باشد و فدراسيون از او ميخواهد تا مستندات خود را ارائه دهد.

حسيني اضافه کرد: مصطفوي همچنين در صحبتهاي خود گفته تيم ملي شانسي به جام جهاني رفته است اما بايد بگويم تيم ملي فوتبال ايران به عنوان تيم اول به جام جهاني صعود کرد و به هيچ وجه اين امر شانسي نيست.