تاج: فرض بر صحت قراردادهاي اعلام شده است


رئيس سازمان ليگ گفت: فرض بر صحت قراردادهاي اعلام شده بازيکنان و مربيان از سوي باشگاهها است.

مهدي تاج در گفتوگو با بخش خبري ساعت 14 و 30 دقيقه شبکه خبر در مورد اعلام قراردادهاي بازيکنان و مربيان از سوي باشگاهها گفت: رويکرد اوليه ما اين بود که بدهي انباشته باشگاهها که خيلي هم آزاردهنده بود بيشتر نشود. دو باشگاه معروف تهران که هر روز بدهي جديدي هم برايشان ايجاد ميشود همين شرايط را داشتند. ما به همين دليل به باشگاهها گفتيم که بودجه خود را اعلام کنند تا از انباشته شدن بدهيهاي بيشتر جلوگيري شود و هدف دوم ما کاهش هزينهها بود.

وي ادامه داد:در ليگ جوانگرايي شده و ديگر هيچ بازيکني قيمت سابق را ندارد و همه دستمزدها کاهش پيدا کرده. بر فرض باشگاهي که با 29 ميليارد تومان اداره ميشده است،اکنون با 18-17 ميليارد تومان اداره ميشود. اين خواستههاي ما بود که به آن رسيديم. سومين بحث هم اين بود که مديران باشگاهها خودشان قرادادها و ارقام را اعلام کنند تا جامعه وافرادي که تصور ميکردند در فوتبال پول حيف و ميل ميشود مشخص شود که اينگونه نيست. اکنون جمع اعداد و ارقام 250 تا 260 ميليارد تومان است. در حالي که خود شما اکنون قيمت سه بازيکن خارجي را در خبرها خوانديد که 260 ميليون پوند است يعني کل وزارت فوتبال ما به اين سه بازيکن هم نميرسد البته منظورم اين نيست که دستمزدها پايين است بلکه نسبت به ساير مشاغل بسيار هم زياد است.

رئيس سازمان ليگ در مورد اينکه آيا اين ارقام واقعي است و آيا مردم ميتوانند باور کنند که آندرانيک تيموريان يک ميليارد تومان دستمزد گرفته است، گفت: هدف ما همان بود که اعلام کرديم و اينکه مردم اين را قبول کنند يا نه بحث ديگري است. فردا هم هيأت رئيسه جلسه دارد تا ببينيم با تخلفات احتمالي چه برخوردي بايد بکنيم. من نميگويم کدام باشگاه تخلف کرده يا نکرده، فرض بر اين است اعداد و ارقام داده شده درست است مگر آنکه عکس آن ثابت شود. در جلسه فردا کفاشيان، نماينده حراست و ... حضور دارند. خيلي باشگاهها اعداد و ارقام واقعي را اعلام کردهاند اما مردم مثلا در مورد يک بازيکن که فصل گذشته 6 ميليارد تومان براي يک باشگاه آب خورده آيا اين فصل يک ميليارد تومان است؟ شايد قراردادش يک و نيم ميليارد تومان بوده که اعلام شده يک ميليارد.

تاج در پاسخ به سؤال پيمان اسديان مجري شبکه خبر در مورد اينکه جمشيد نظمي، مديرعامل تراکتورسازي به اين ارقام اعتراض کرده و گفته مردم ارقام را باور نميکنند، گفت: نظمي باشگاه تراکتورسازي را گفته يا باشگاههاي ديگر را؟ مدير يک باشگاه نبايد در مورد باشگاههاي ديگر نظر بدهد. امسال فصل آرامي در نقل و انتقالات داشتيم و باشگاهي عليه باشگاه ديگر مصاحبه نکرد و يک بازيکن با 6 تيم قرارداد نبست. فرض بر صحت ارقام است مگر آنکه خلافش ثابت شود. باشگاههايي که قراردادشان را اعلام نکردند تا امشب فرصت اين کار را دارند در غير اين صورت سازمان ليگ خودش اقدام به انتشار قرارداد آنها ميکند.

رئيس سازمان ليگ در مورد اينکه اگر راهاهن نتواند در ليگ برتر بمان فجر سياسي به ليگ برتر ميآيد، گفت: مالک باشگاه راهآهن گرفتار شده و اکنون مالک قانوني باشگاه دادسرا است که در جلسه امروز نمايندهاش حضور نداشت. جلسهاي که با حضور دو نماينده مجلس و عزيز محمدي و استيلي و مديرکل تربيتبدني تهران برگزار شد ولي نماينده دادسرا حضور نداشت قرار شد وکلا با نماينده دادسرا صحبت کنند تا نظر آنها هم اگر مالک باشگاه براي ما بنويسد که حضور راهآهن بلامانع است مشکلي وجود نخواهد داشت اما اگر اينگونه نشود و به دليل آنکه ديگر مجالي براي خريد و فروش تيم وجود ندارد مجبوريم فجرسپاسي را بالا بياوريم البته تصور من اين است که اين مسئله حل ميشود با اين حال اين آئيننامه است ميگويد وقتي هر تيمي نتوانست در ليگ شرکت کند تيم بعدي بايد جايگزين شود.

تاج در مورد بحث جعلي بودن کارت پايان خدمت سربازي دو بازيکن گفت: فقط دو بازيکن نبود.17-18 بازيکن هستند که نامه محرمانهاي به من نوشته شد و من اين مسئله را به باشگاهها گفتم. اکنون اين بازيکنان بايد بروند و مشکلشان را با نظام وظيفه حل کنند. معني اين حرف اين نيست که کارت پايان خدمت آنها جعلي است و يا اينکه معافيت دارند بلکه بايد بروند و اين مسئله را حل کنند. بازيکنان تافته جدا بافته نيستند و مثل همه مردم بايد بروند به نظام وظيفه و مسئله را حل کنند. 17-18 بازيکن هستند که بايد اينگونه رفتار کنند و مدارکشان را به هنگام کنند البته با توجه به اينکه اين بازيکنان قراردادهايشان ثبت شده اگر مشکلشان حل شود مسئلهاي براي بازي کردن نخواهند داشت.