لغو مجوز آژانس منتخب فدراسیون فوتبالمدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری تهران گفت: با صدور رأی کمیتهی تخصصی تورهای برزیل، پروانهی فعالیت دفتر خدمات مسافرتی «تعطیلات رویایی» لغو شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تشکیل جلسهی نهایی بررسی عملکرد آژانس مسافرتی منتخب فدراسیون فوتبال در جام جهانی 2014، آخرین پرونده از حاشیهی تورهای جام جهانی در کمیتهی تورهای برزیل بسته شد، جلسهای که لغو آژانس مسافرتی «تعطیلات رویایی» نتیجهی آرای اعضای آن بود.رجبعلی خسروآبادی - مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران - در اینباره گفت: ادارهی میراث فرهنگی تهران پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی برزیل، به دور از تنشها و اخبار منتشرشده دربارهی نحوهی اجرای تورهای جام جهانی 2014، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و ارسال فراخوان از شرایط و نحوهی انتخاب دفاتر مجری برگزاری تورهای برزیل، اولین اقدام قانونی و ذاتی خود را در ساماندهی مسافران جام جهانی انجام داد.وی ادامه داد: پس از دریافت تمام درخواستها، مستندات لازم مانند ذخیرهی پروازی و اقامتی و همچنین نحوهی ترانزیت مسافران در شهرهایی که بازیهای تیم کشورمان در آنها صورت می گرفت نیز دریافت شد که فقط هشت دفتر، مجاز به برگزاری تور جام جهانی شدند که از این میان، یک دفتر از سوی فدراسیون فوتبال معرفی شد.او اظهار کرد: پس از بازگشت مسافران جام جهانی 2014 عدهای از مسافران از نحوهی خدماتدهی آژانس منتخب فدراسیون به ادارهی میراث فرهنگی تهران شکایت کردند و در مجموع، 21 فقره شکایت توسط خبرنگاران، عکاسان و شش فقره شکایت توسط حاضران در تور به معاونت گردشگری استان تهران اعلام شد. آخرین جلسهی بررسی عملکرد آژانس مسافرتی «تعطیلات رویایی» با حضور نمایندگان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و کارشناسان معاونت گردشگری استان و مدیرعامل آژانس یادشده تشکیل شد.وی بیان کرد: با تشکیل اولین جلسهی کمیتهی تخصصی تورهای برزیل برای رسیدگی به شکایات تورهای جام جهانی، مقرر شد با ایجاد یک فرجه دو هفتهای از مدیر آژانس «تعطیلات رویایی» خواسته شود تا رضایتنامهی تمام مسافران تورهای جام جهانی خود را به این کمیته ارائه کند. در نهایت، این اتفاق رخ نداد و مدیرعامل فقط فرم نظرسنجی تعدادی از مسافران و نامهی رضایت نسبی فدراسیون را ارائه کرد.وی ادامه داد: در آخرین جلسهی کمیتهی تورهای برزیل که با حضور اعضای کمیتهی فنی معاونت گردشگری استان برگزار شد، با توجه به ارائه نشدن مستندات مبنی بر جلب رضایت شاکیان و رضایتنامهی سایر مسافران، اعضای کمیته به لغو پروانهی فعالیت آژانس مسافرتی «تعطیلات رویایی» رأی دادند.خسروآبادی با اشاره به اینکه اجرای تور به مقصد برزیل از بُعد مسافتی، در مقایسه با مقاصد پیشین تورهای جام جهانی که کشورمان در آن حضور داشت، بسیار سختتر و پرهزینهتر بود، افزود: خوشبختانه با تجربه قرار دادن مشکلات پیشآمده برای مسافران تورهای جام جهانی در سالهای گذشته توانستیم در انتخاب دفاتر مجری، بسیار موفق عمل کنیم که حاصل این برنامهریزی منسجم، رضایتمندی مسافران از دفاتر برگزیدهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران برای اجرای تور برزیل بوده است.