اطلاعيه سازمانليگ در مورد تعيينوضعيتبازيکنان

سازمان ليگ فوتبال ايران در مورد تعيين وضعيت بازيکنان اطلاعيه مهمي صادر کرد.

به نقل از سايت سازمان ليگ، سازمان ليگ فوتبال ايران در مورد تعيين وضعيت بازيکنان اطلاعيه مهمي صادر کرد

متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

احتراما به طوري که مستحضريد هر باشگاه براي استفاده از بازيکنان طرف قرارداد خود بايد با ارائه مدارک مشروحه در ماده 29 آييننامه نقل و انتقالات از جمله تعيين وضعيت خدمتي و تسويه حسابهاي مالياتي، مجوز بازي دريافت کند که اين مهم علاوه بر الزام قانوني کتبي نيز يادآوري و به استحضار رسيده است، کما اينکه تاييديه آن دسته از بازيکنان که مدارک آنان به موقع تحويل شده است صادر و براي بازي منع قانوني ندارند.

معالوصف بنا به درخواست و موافقت اين سازمان با هدف ايجاد تسهيلات و همکاري بيشتر مقرر شده است چنانچه باشگاهها بتوانند تا قبل از شروع مسابقه و تسليم ليست اسامي بازيکنان نسبت به ارائه مدارک مثبته با قبول مسئوليت ناشي از آن اقدام کنند. مسئولين برگزاري مسابقات با پذيرش مدارک و انجام هماهنگي لازم براي بازيکن مجوز بازي صادر ميکنند.