رحيمي: کسي حق دخالت در کار دايي را نداردمديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: تا من مديرعامل باشگاه هستم اجازه دخالت در تصميمات سرمربي به هيچ کسي نميدهم.

عليرضا رحيمي درباره اظهارات برخي اعضا و مخصوصاً عابديني که اعلام کرده رحيمي در پرسپوليس کارهاي نيست، اظهار داشت: من نميخواهم خداي ناکرده با حرفهايم مقابل کسي قرار بگيرم و يا به آنها بياحترامي کنم اما آقاي عابديني و دوستان عزيز من کميته فني يک بازيکن را انتخاب نميکند و همه اين مسائل دست سرمربي تيم است. آيا من رحيمي به عنوان مديرعامل ميتوانم يک بازيکن را انتخاب کنم و در تماسي تلفني به دايي بگويم با ايشان قرارداد ببنديم. تا موقعي که من در اين باشگاه هستم هيچکس حق دخالت در تصميمات سرمربي در چارچوب سبز و درباره تيمش را ندارد و اين حرف اول و آخر من است.

وي افزود: من درباره شخص خاصي حرف نميزنم و اصلاً بحث من هم علي دايي نيست. هر سرمربي که ميخواهد باشد طرز فکر من اين است که سرمربي بايد بازيکن خودش را انتخاب کند و نه من. 30 سال در اين ورزش بودهام و فرد جديدي نيستم پس به خاطر همين از دوستان خواهش ميکنم که مراعات کنند و هر مسئلهاي را در رسانهها به زبان نياورند.

به گزارش فارس، مديرعامل پرسپوليس در خصوص اظهارات سياسي که گفته رحيمي از هيأت مديره کنار گذاشته شده، گفت:ما براي باشگاه طبق سياستهايش سخنگو انتخاب کردهايم تا همه چيز در يک کانال رو به جلو برود اما من نميدانم به جاي صحبت کردن سخنگوي ما چرا آقاي سياسي در مورد همه چيز اظهارنظر ميکند و آيا ايشان از شرح وظايف خودش با خبر است يا خير؟

وي افزود: تصميمات هيأتمديره و مسائل باشگاه را قرار شده سخنگو اعلام کند اين نميشود که هم من و سياسي و سخنگو همه بخواهيم مصاحبه کنيم. من حتي چند بار عليرغم اينکه ديدم خبرنگاران در گرما به دنبال مصاحبه با من هستند اما شرمنده آنها شدم تا خداي ناکرده باشگاه از آرامش خارج نشود. از سياسي هم خواهش ميکنم در وظايفي که دارد دقت کند و همه چيز را نبايد در رسانهها مطرح کند.

رحيمي ادامه داد:تصميمگيرنده در مورد خارج شدن من از ليست هيأت مديره وزارت ورزش است که از سوي سخنگوي باشگاه طبق توافقات در صورت نياز مطرح خواهد شد و نيازي نيست هر روز من و برخي دوستان به خاطر يک مسائل کوچک مصاحبه کنيم چون ما نياز به باشگاه داريم.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس باز هم با حمايت از سرمربي قرمزپوشان تأکيد کرد: بنده باز هم همينجا در مورد برخي اظهارات اين را اعلام ميکنم و دوست دارم همه دقت کنند، دايي سرمربي تيم پرسپوليس است و تصميمات را درباره تيمش ميگيرد و همه بايد شرايط را در خدمت سرمربي پرسپوليس و آرامش او در چارچوب سبز به خدمت بگيريم. اين موضوع بايد توسط من، هوادار، وزارت ورزش اتفاق بيفتد تا سرمربي تيم در چارچوب سبز بهترين تصميمهايش را بگيرد من اين را قبول ندارم که بخواهيم کميتهاي را تشکيل بدهيم که نظراتي را به سرمربي اعلام کند.

رحيمي در پايان در پاسخ به سؤالي که واقعاً چرا در برخي اوقات خودتان مصاحبه نميکنيد، گفت: سؤال خوبي بود. به من ميگويند چرا مصاحبه نميکني اما من جوابم اين است مگر ما سخنگو نداريم؟ اگر من رئيس هيأت مديره بخواهيم درباره همه چيز حرف بزنيم چه چيزي از پرسپوليس ميماند، ما تقسيم کار کرديم و من اين را درست نميبينم که هر کسي هر وقت در رسانهها درباره همه چيز صبحت کند به همين دليل از آقاي سياسي هم خواهش ميکنم که در اين رابطه طبق شرح وظايفها همه چيز را رعايت کند تا به مشکل بر نخوريم و پرسپوليس با آرامش رو به جلو برود.