درست 20 روز پیش پیام صادقیان مصاحبهای مهم انجام داد که در آن هواداران پرسپولیس را به آینده خودش و این تیم امیدوار کرد. او در بخشی از این مصاحبه گفته بود: «قول میدهم از فصل قبل هم بهتر باشم، چه از لحاظ فنی و چه اخلاقی.» او چند جمله بعدتر حرف از تلاش برای آقای گل کردن رضا نوروزی زده بود و در پایان مصاحبه هم اطمینان داده بود که جای خالی سید جلال حسینی در پرسپولیس پر خواهد شد. حالا هنوز یک ماه از تاریخ آن گفتگو نگذشته، همه رشتههای صادقیان پنبه شده است. رضا نوروزی هنوز گلی نزده که بخواهد آقای گل شود، گو اینکه از حالا به بعد تا مدتها روی پاسهای پیام هم نمیتواند حساب کند. جای خالی سید جلال هم که پر نشد هیچ، حالا جای خالی صادقیان هم به حفرههای پرسپولیس اضافه خواهد شد. مرسی پیام جان!