عبدي در ليگ دهم دستيار دايي بوده و او را خوب ميشناسد.

به گزارش "ورزش سه"، خيليها معتقدند که علي دايي کلا آدم يکدندهاي است و اصلا مشورت کسي را نميپذيرد. ظاهر امر هم همين را نشان ميدهد چون او کميته فني پرسپوليس را به رسميت نشناخت و هيچ جلسهاي را با آنها برگزار نکرد. اما شايد حسين عبدي بتواند در اين باره بيشتر و بهتر توضيح بدهد. او در ليگ دهم دستيار علي دايي در پرسپوليس بود. عبدي به ورزش سه ميگويد:« اتفاقا دايي مشورت پذير است. او به همفکري و همکاري اعتقاد دارد. اما به دليل اتفاقاتي که اين اواخر افتاد شايد ذهنيت او خراب شد و به همين تمايلي به برگزاري جلسه با اعضاي کميته فني نشان نداد. من با او کار کردهام و به خوبي او را مي شناسم. دايي خودش هم ميداند که يک نفره نميتواند همه کارها را انجام بدهد. دايي يا هر سرمربي ديگري «آخرين تصميم گيرنده» تيم هستند نه «تنها تصميم گيرنده» اما او بايد اين ذهنيت را کنار بگذارد. اين به نفع همه است.»