ماجرا وقتی برای هواداران این تیم تلختر می شود که سرخها در هفته چهارم حتی موفق به شکست تیم قعر جدولی مس سرچشمه کرمان هم نشدند و حتی نزدیک بود باز هم شکست را تجربه کنند. با این همه اما حمید استیلی میگوید که تیمش بهتر از هفتههای قبل ظاهر شده و هواداران نباید علیه او و دوست صمیمیاش شعار بدهند.

سرمربی پرسپولیس و البته حبیب کاشانی هنوز به عمق اعتراض هواداران پرسپولیس پی نبردهاند. اما گویا این نارضایتی به گوش وزیر ورزش رسیده است و به زودی در این باشگاه اتفاقات و جابجاییهایی صورت خواهد گرفت.