رضا حقیقی: نگفتم از پرسپولیس میروم/ باشگاه برای آینده ام تصمیم میگیرد


رضا حقیقی میگوید باشگاه پرسپولیس درباره آینده او تصمیمگیری میکند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هفته گذشته بود که خبر پیشنهاد رسمی دو تیم قطری به رضا حقیقی منتشر شد و این موضوع با

نیمکتنشینی این بازیکن در بازی پرسپولیس برابر ذوب آهن همزمان شد تا برخی گمانهزنیها به این سمت برود که او از نیمکت نشینی ناراحت است و میخواهد به یکی از این پیشنهادها پاسخ مثبت بدهد.در یکی، دو روز گذشته

هم گفتوگوهایی به نقل از این بازیکن منتشر شد که گفته بود جدایی او به نفع خودش و پرسپولیس است و به زودی این تیم را ترک میکند.با این وجود رضا حقیقی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی ایسنا، با تکذیب این موضوع اظهار

کرد: من در این مدت به غیر از مصاحبههایی که بعد از بازی با ذوب آهن با دوربینهای تلویزیونی داشتم با هیچ رسانه دیگری صحبت نکردهام. پیشنهادهایی دستم رسیده و دعوت نامه رسمی آن باشگاهها هم برایم ارسال شده

است. با این حال اگر مسالهای باشد باشگاه تصمیمگیری و آن را اعلام میکند و من فعلا در این رابطه صحبتی نمیکنم.