گل های مسابقه تیم های پرسپولیس و ملوان را می توانید دریافت و تماشا نمایید:
گل اول ملوان:

گل پرسپولیس :

گل دوم ملوان: