کفاشیان: مساله حق پخش امنیتی نیست/ لیگ حرفهای را تعطیل میکنیمرییس فدراسیون فوتبال میگوید مساله حق پخش مسالهای حرفهای است و نه امنیتی.
به گزارش ایسنا، علی کفاشیان در گفتوگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت همکاری کارلوس کیروش کیروش با فدراسیون فوتبال گفت: کیروش تلاش میکند تا شرایط را به گونهای که میخواهد برای خودش فراهم کند ما نیز تلاش میکنیم تا شرایطی که مدنظرمان است اعمال شود. اختلاف نظری درباره میزان خسارتهای طرفین در صورت فسخ قرارداد وجود دارد که باید درباره آن به نتیجه برسیم.
وی درباره وضعیت حق پخش تلویزیونی اظهار کرد: ما قصد داشتیم جلوی دوربینها را بگیریم که به ورزشگاه نیایند چرا که بعد از 5 هفته هنوز بحث حق پخش حل نشده و قراردادی بسته نشده است. ورود دوربینها به ورزشگاهها غیرقانونی است چرا که هنوز صداوسیما قراردادی با فدراسیون فوتبال ندارد اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان حکم وارد جریان شده و از ما خواسته تا با جلسهای این مساله حل شود.
کفاشیان افزود: من نظر خودم را دارم. یا زنگی زنگی یا رومی روم. آقا ما ورزش حرفهای نمیخواهیم. باشگاهها ما مثل بنگلادش و پاکستان بازی کنند و در حد آماتوری باشند. ولی اگر میخواهیم حرفهای باشیم باید حق و حقوق داده شود. اگر داده نشود میشود یک بام و دو هوا و همیشه بدهکار خواهند بود.
وی ادامه داد: نمیشود انتظار رفتار باشگاه حرفهای داشت و آماتور برخورد کرد. اگر نمیخواهند حق پخش را بدهند ما هم میگوییم که فوتبال حرفهای نمیخواهیم و مثل بنگلادش و پاکستان فوتبال برگزار میکنیم. دیگر در سطح کره و ژاپن هم نخواهیم بود. مساله اصلا امنیتی نیست بلکه حرفهای است. اگر قرار باشد فوتبال حرفهای در باشگاهها اعمال شود باید همه مسائل حرفهای رعایت شود. این همه مسابقات لیگ برگزار میشود آیا این قدر نباید درآمدزا باشد که هزینههای خودش را دربیاورد؟ ما شفاف سازی کردیم و هزینهها را به زیر 200 میلیارد کاهش دادیم، اما از سوی مقابل نباید درآمدهای ما را بگیرند. ما میخواهیم نان بازویمان را بخوریم. اگر ندهند باشگاههای حرفهای را تعطیل میکنیم.