کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال مسئول کنترل دوپینگ فوتبال شد
مسئولیت کنترل دوپینگ در رقابتهای فوتبال بار دیگر به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال واگذار شد.
به گزارش ایسنا، در نشستی که دکتر تقیخانی، قائم مقام دکتر سجادی (رییس نادو) در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ داشت، با توجه به فعالیتهای مثبت کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در سالیان اخیر مقرر شد که این کمیته تحت نظارت عالی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ همچون گذشته مسئولیت کنترل دوپینگ فوتبال را بر عهده داشته باشد.
با توجه به تجارب موفق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در زمینه دوپینگ وزارت ورزش و جوانان بار دیگر مسئولیت کنترل دوپینگ فوتبال را بر عهده این کمیته قرارداد تا به صورت منظم و مستمر گزارش فعالیتهای خود را به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ارسال کند. این مجوز در طی این نشست مورد تصویب و برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد.