توپ و تور > والیبال
- شهرام محمودی پشتخطزن تیمملی والیبال خوشحال است که تیم دوباره جنگنده شده و با انگیزه. او همه روزهای بد را به خستگی و افت بدنی ربط میدهد و بس. محمودی هرچند معتقد است هنوز برای آمادگی کامـل زمــان لازم دارد اما باز هم راضی است. به نظر پشتخطزن تیمملی، صعود به دور دوم بهترین نتیجه برای ایران در مسابقههای قهرمانی جهان محسوب میشود.


بچهها بعد از ليگ جهاني به خاطر خستگي و فشار زياد راضي به اردوي آمريكا نبودند. بعد از آن هم در تهران خستگي گريبان تيم را گرفته بود اما انگار اينجا، خستگيها رفته.
تبعات سفر به آمريكا در تهران، از نوع تمرين، مسابقات طولاني و از شرايط زماني و مكاني معلوم بود. ما هم آنجا هماهنگ ميشويم و هم وقتي برگشتيم. در مجموع 3، 4 روز بيشتر زمان نداشتي
م. تازه بعد از حدود دو هفته سهشنبه در اينجا تمرين خوب و شادابي داشتيم؛ چراكه شرايطمان اصلاً خوب نبود. من در اين چند سال تا به حال تيم را با اين شرايط نديده بودم، ولي خدا را شكر الان شرايط بهتر است و مثل قبل رو به جلو حركت ميكنيم.
تمرين خوب تيم، كادرفني را هم متعجب كرد.

خود من هم اصلاً توقع تمرين خوب را نداشتم چراكه هم به خاطر مسافرت 16 ساعته خسته بوديم و هم شرايطي كه من در اين چند روزه از بچهها ديده بودم، انتظار تمرين خيلي بدتري را داشتم اما واقعاً تمرين عالي بود.


چه اتفاقي افتاد كه ورق برگشت؟

نميدانم. حتي ما صبح وقتي وزنه زديم، بچهها در تمرين خيلي شاداب بودند كه تعجب كردم. من مدتي بود كه تمرين نكرده بودم، در همه تمرينات فشار ميآوردم حتي در آمريكا، با اجازه كواچ صبحها اسپك ميزدم اما بچهها را نميديدم مثل گذشته تمرين كنند. سهشنبه هم آمدم تا تمرين اسپك انجام دهم، بعد از وزنه صبح ديدم همه سرويس و دريافت عالي دارند و با انگيزه كار ميكنند. به نظرم دليل اصلياش برطرف شدن خستگي است.


تمرين خوب و برگشت انگيزه يعني نويد بازيهاي خوب در مسابقههاي جهاني؟

در مجموع هرچه به شروع رقابتهاي جهاني نزديك ميشويم، انگيزه بيشتر ميشود اما تا قبل از اين چون شرايط واقعاً خوب نبود، همه نگران بودند. شرايط بحراني را رد كردهايم اما مردم نبايد انتظار زياد داشته باشند چراكه هنوز مثل قبل نيستيم.


چه نتيجهاي براي تيم ايران راضيكننده است؟

به نظرم صعود از دور مقدماتي نتيجه خيلي خوبي است چراكه گروه سختي داريم. اگر اين اتفاق بيفتد براي اولين بار درتاريخ واليبال افتاده. اميدوارم تيم صعود كند، به مردم حق ميدهيم كه از ما انتظار بازي خوب داشته باشند و هميشه جزو تيمهاي برتر باشيم اما اين دوره واقعاً متفاوت است چراكه بعد از قهرماني جهان، بازيهاي آسيايي را داريم كه كارمان در آنجا خيلي سختتر از قهرماني جهان است زيرا نتيجهاش براي كميته ملي المپيك و وزارت ورزش مهم است. ما در لهستان همه تلاشمان را ميكنيم.


كواچ قبل از سفر تيم ميگفت تيم براي يادگيري به اردوي آمريكا ميرود. واقعاً اين طور بود؟

تجربه جديدي بود؛ نحوه تمرين، امكاناتشان، نوع رفتار بازيكنان و حرفهايگري آنها. اين خيلي مهم است اما فكر ميكنم نكات منفي آن به مثبتها ميچربيد. من در كار مربيان دخالت نميكنم و تنها نظرم را ميگويم چراكه ما تابع تصميم مربي هستيم. ما دو هفته فرصت بدنسازي را از دست داديم زيرا 4 روزي در سفر بوديم و تقريباً 5، 6 روزي زمان برد تا بدنهايمان هماهنگ شود. خود من به خاطر مصدوميت مچ پايم اگر در تهران ميماندم بيشتر ميتوانستم تمرين كنم. بايد اردوي آمريكا را فراموش كنيم.


حالا كه تيم بهتر شده، وضعيت تيم در قهرماني جهان را چطور ميبينيد؟

خيلي بهتر شدهايم. البته استارت آن از آخرين جلسه تمريني در تهران خورد. اميدوارم اين روند ادامه پيدا كند و بچهها با حفظ شادابي در مسابقهها هم خوب كار كنند. صعود از دور مقدماتي هم كار بزرگي براي ما محسوب ميشود. آن هم با گروه سختي كه داريم، ايتاليا، آمريكا و فرانسه كه شناخته شدهاند. بلژيك هم دو، سه بازيكن خيلي خوب دارد كه در ليگهاي اروپا كار ميكنند. فقط سطح واليبال پورتوريكو پايينتر از ماست. بايد واقعاً بجنگيم.