چقدر بازگشت كروش سخت شد!
تأمین هزینه آخرین دبه فدراسیون فوتبال

فوتبال ایران > تیم ملی - کارلوس کروش و فدراسیون فوتبال هنوز داستان دارند. گویا رفتن کروش به لیسبون که بیشباهت به یک قهر واضح نبود قرار نیست به همین زودی تبدیل به بازگشت شود.
پيش از اين گفته ميشد كه كروش به زودي با اشاره فدراسيون فوتبال به ايران برميگردد و كارش را آغاز ميكند؛ اگرچه در اين ميان هركس ساز خودش را كوك ميكرد؛ وزير ورزش يك چيز ميگفت، روابط عمومياش يك حرف ميزد و پاياني هم بر طنازيهاي كفاشيان نبود.خلاصه آش آنقدر شور شد كه هر كس از ظن خود شد يار من. اين آقاي كروش كه امروز خيليها براي بازگشتش به ايران اكراه دارند و قيمتش را بالا ميدانند و اعتقاد دارند او بدون تيم است، همان آقاي كروشي بود كه وقتي وارد تهران شد همه گفتند سرمربي سابق رئالمادريد آمده است.خب هرچه باشد فراموشي و نسيان از ادوات تاريخي ايرانزمينيان است. هيچكس هم در تاريخ نخواهد گفت شگفتا كه ايرانيها فراموش كردند. فراموشي در ذات ماست. ما كه زود فراموش كرديم براي اينكه پز كروش را به ديگران بدهيم ميگفتيم سرمربي تيمملي پرتغال است اما امروز براي اينكه او را به ايران برگردانيم مثل آقاي كفاشيان دبه ميكنيم.
آخرين دبه هم تأمين هزينه است. اينكه ابتدا بايد هزينه آقاي كروش را تأمين كنند و سپس به او بفرما بزنند تا در خدمتش باشند! تازه حتي براي اينكه قرارداد كروش را با اصلاحات تازه برايش ايميل كنند باز بايد او را منتظر بگذارند. منتظر براي تأمين بودجه و هزينه!
راست گفتهاند نمونه ما ايرانيها در دنيا پيدا نميشود. ما كلاً آدمهاي خاصي هستيم و به اين خاص بودن بايد به خودمان به شدت بباليم. اصلاً بياييد خودمان را به علي كفاشيان بسپاريم. مگر تا الان ضرر كردهايم؟ خود كفاشيان ميداند چگونه بايد پرونده كروش را جمع و جور كند.
او راهش را بلد است. بياييد ما فقط در قامت يك تماشاچي ساده، همه چيز را نظاره كنيم!