شرايط پرسپوليس به گونهاي است که پرسشهاي فراواني را در ذهن ايجاد ميکند، سوالاتي که پاسخ آن را شايد تنها پيشکسوتان و بزرگان همان تيم بايد بدهند. تغييرات مديريتي و مربيگري اخير داستانهاي فراواني ايجاد کرده و هيچکس نميداند کار به کجا ميرسد.
علي پروين شايد بهترين کسي باشد که پاسخ بسياري از پرسشها را دارد، سوالاتي مانند حرکت اخير مديران پرسپوليس در مورد تغييرات، درست بود؟ آيا تصور ميکنيد حميد درخشان موفق ميشود؟ اشکال اين تيم را درکدام پستها ميبينيد؟
پروين را مقابل همين پرسشها قرار ميدهيم اما سکوت ميکند و ميگويد: «هيچ جوابي به پرسشهاي شما نخواهم داد! اصلا نميخواهم فعلا مصاحبه کنم؛ تنها بازيها را ميبينم و مانند همه هواداران پرسپوليس حرص ميخورم.»
وي اضافه کرد: «الان اگر من حرفي بزنم دوباره يک نفر ديگر با سن و سال و تجربه کمتر ميخواهد جواب من را بدهد و اين نه براي پرسپوليس خوب است و نه براي من .فعلا هيچ حرفي ندارم جز اظهار نگراني براي اين تيم.»