پرسپولیس : به گزارش لرد رضا سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: هر حکمی در مورد ماهینی صادر شود ما تابع قانون هستیم ولی یک لحظه از پیگیری این موضوع غافل نمیشویم.
مهدی خواجهوند در مورد خبر باطل شدن کارت معافیت حسین ماهینی اظهار داشت: تا این لحظه هیچ چیزی به صورت رسمی در این مورد به باشگاه پرسپولیس و حسین ماهینی اعلام نشده است. هر حکمی در این مورد صادر شود ما تابع قانون هستیم ولی یک لحظه از پیگیری این موضوع غافل نمیشویم.

وی در خصوص وضعیت رضا نوروزی و اینکه آیا از فهرست پرسپولیس خارج شده، عنوان کرد: نوروزی بازیکن پرسپولیس است و در فهرست بازیکنان تیم حضور دارد.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه چرا در اخبار و مصاحبههای سایت این باشگاه به جای واژه «باشگاه» از «شرکت» فرهنگی ورزشی پرسپولیس استفاده میشود، خاطرنشان کرد: چون پرسپولیس شرکت است نه باشگاه و در ثبت شرکتها هم به این صورت ثبت شده و فعالیتها در قالب شرکت صورت میپذیرد.
خواجهوند در مورد اینکه گفته میشود مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شخصی غیر از بهروز منتقمی است، گفت: تمام این حرفها گمانهزنی است، منتقمی کارش را به بهترین نحو انجام میدهد و به مسائل باشگاه مسلط است.
وی در خصوص اینکه چه زمانی پول اسپانسر (چهار میلیارد تومان) به حساب باشگاه واریز میشود؛ تأکید کرد: انشاالله این پول به زودی به حساب باشگاه واریز میشود اما اسپانسر تعهداتی دارد که باید این تعهدات نسبت به باشگاه انجام شود.