پرسپولیس : به گزارش لرد رضا سخنگوی هیأتمدیره باشگاه پرسپولیس گفت: اجازه نمیدهیم پرونده آرفی به محرومیت پرسپولیس منجر شود.
مهدی خواجهوند در خصوص اظهارات مدیر برنامههای اشپیتیم آرفی مبنی بر عدم پرداخت ۶۰هزار یورو طلب این بازیکن گفت: هنوز در اینباره چیزی به ما اعلام نشده و در جریان این مسئله نیستیم اما همین حالا حدود ۱۰ پرونده طلبکاران پرسپولیس را بررسی میکنیم که حتماً این پرونده را هم مورد کنترل قرار خواهیم داد.

وی درباره اینکه مدیربرنامههای آرفی گفته حکم محرومیت پرسپولیس را میگیرد، ادامه داد: اجازه نمیدهیم کار به آنجا برسد البته من در جریان مهلت دو روزه قرار نداشتم اما مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد کار به محرومیت برسد و اگر ببینیم باشگاه در خطر است با حساسیت بیشتری کار را دنبال میکنیم.
سخنگوی هیأتمدیره باشگاه پرسپولیس درباره موضوع فرم تعهد مضاعفی که گفته میشود درخشان آن را امضاء کرده افزود: این موضوع اصلاً توجیهی ندارد و تعهد مضاعف در علم حقوق تعریف نشده است. البته خود درخشان هم این موضوع را تکذیب کرد و سرمربی تیم پرسپولیس فرمی را امضاء کرده که همه مدیران امضاء میکنند و بحث تعهد مضاعف در میان نیست.