بارانچشمه: ابطال کارتهای پایان خدمت مشکلدار متوقف میشود!آی اسپورت- سردار بارانچشمه، رئیس تربیتبدنی نیروهای مسلح، در شبکه خبر جمله مهمی را خطاب به فوتبالیست ها به زبان آورد.
باران چشمه گفت با توجه به تعدد تخلفات، تصمیم بر آن شده که روند ابطال کارتهای معافیت شبههدار متوقف شود و رسیدگی به پروندهها در پایان این فصل مجددا آغاز بشود تا تیمهای لیگ از این بابت لطمه نخورند.
با توجه به اینکه تعداد زیادی بازیکن در معرض ابطال کارت معافیت بودهاند، این خبر اهمیت ویژهای دارد و پایانی موقت بر یک داستان طولانی و پرحادثه در فوتبال ایران تلقی می شود. به گفته باران چشمه بازیکنانی که کارت بازیشان باطل شده، وارد پروسه بازگشت به خدمت سربازی شدهاند و کاری برای آنها نمیشود انجام داد.
پیش از این بهروان اعلام کرده بود فهرستهای بیشتری از بازیکنانی که کارت پایان خدمتشان مشکل دارد، موجود است.