چگونه در طراحی از طبیعت الهام بگیریم؟


لحظهای به خودتان فرصت دهید و از زندگی پرمشغله روزانه خود رها شوید، چشمهایتان را باز كنید و زیبایی طبیعی جهان پیرامون خود را به دقت نگاه كنید و با طبیعت آشتی كنید.

چیدانه: لحظهای به خودتان فرصت دهید و از زندگی پرمشغله روزانه خود رها شوید، چشمهایتان را باز كنید و زیبایی طبیعی جهان پیرامون خود را به دقت نگاه كنید و با طبیعت آشتی كنید. چه چیزی میبینید؟ شاخههای درختان در اثر باد پاییزی بالا و پایین میروند؟ آیا صدای خشخش برگهای پاییزی كه اولین نشانههای فصل پاییز هستند را زیر پای خود احساس میكنید؟ آیا هنوز تششع زرد رنگ خورشید تنبل پاییز را روی شانههای خود احساس میكنید؟ آیا آخرین تلالوهای خورشید پاییزی را بر روی برجهای شهر بر روی خط افق میبینید؟
اگر لحظهای درنگ كنید و به جهان طبیعی پیرامون خود نگاهی بیاندازید، آنگاه درخواهید یافت كه طبیعت درسهای زیادی در خود دارد و ما میتوانیم با استفاده از آنها محل زندگی خود را طراحی كنیم. درسهایی كه در طبیعت به خوبی مشخص هستند، فقط كافی است چشمهایمان را باز كنیم. اكنون كه پاییز است پنجره اتاق را باز كنید و طبیعت را حسابی نگاه كنید، زیبایی موجود در آن منبع الهامی برای طراحی خانه است.

بیایید لحظهای در طبیعت توقف كنیم و ببینیم این زیبایی خدادادی چه چیزهایی در خود نهفته دارد كه به ما در طراحی داخلی كمك میكند.1. شكلهای طبیعی زیبایی

طبیعت زیبا و الهامبخش است. جهان طبیعت منبع الهامی برای بسیاری از هنرمندان سرشناس و بزرگ مانند ونگوگ و پیكاسو بوده است. بنابراین، چگونه ما میتوانیم از نگاه یك هنرمند به طبیعت نگاه كنیم و از آن بیاموزیم؟ و سپس چگونه میتوانیم زیبایی طبیعت را وارد خانههای خود كنیم و در طراحی فضای زندگی خود از این آموزهها استفاده كنیم؟

این كار به سادگی یك لحظه توقف كردن، در آرامش نشستن، و مشاهده كردن زیبایی طبیعی جهان پیرامون ماست، چیزی شبیه بوییدن یك شاخه گل رز در یك روز بهاری. به رنگ زیبا و خاص گل رز نگاه كنید و توجه كنید كه چگونه رنگ این گل و سایههای رنگی موجود در آن میتواند وارد فضای زندگی ما شود و زیبایی آن در درون خانه ما تكرار شود. علاوه بر این، رنگ این گل میتواند منبع الهامی برای پالت رنگی فضای طراحی ما شود و كل فضای زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد.

یا به شاخههای قهوهای رنگ درختان كه در اثر باد پاییزی در هوا بالا و پایین میروند به خوبی نگاه كنید و از آن برای طراحی یك فضای مردانه استفاده كنید. از این رنگ میتوانید در مبلمان یا منسوجات فضا استفاده كنید. زیبایی جهان طبیعت در پیرامون همه ما وجود دارد، فقط باید به دقت به آن توجه كرد و از آن در طراحی داخلی الهام گرفت. لحظهای درنگ كنید، به تمامی فضای طبیعت را رصد كنید، و سپس آن زیبایی را در درون خانه خود تكرار كنید.2. از طرحهای رنگی موجود در طبیعت تقلید كنید.

همانطور كه در بالا اشاره شد، سایههای رنگی یك گل رز میتواند منبع الهامی برای تم رنگی فضای كلی خانه شما باشد. بیایید به این موضوع عمیقتر نگاه كنیم. در چه جاهایی دیگری میتوان نشانههای رنگی در طبیعت پیدا كرد؟

آیا تا به حال توجه كردهاید كه طبیعت از تركیب رنگها حتی رنگهایی كه در چرخه رنگ در مقابل هم قرار دارند هیچ هراسی ندارد؟ به یگ برگ رگهدار توجه كنید: خود برگ به رنگ سبز زمردی روشن است در حالی كه رگههای كه بر روی سطح برگ پخش شدهاند به رنگ قرمز مجنتای تیره یا به رنگ سفید هستند.

طبیعت همچنین به راحتی با سایههای رنگی مختلف بازی میكند. به یك درخت یا درختچه نگاه كنید. توجه كنید كه چگونه برگهای قدیمی نسبت به برگهای تازه كه از نوك شاخهها دور شدهاند دارای رنگی تیرهتر هستند. این همان نسخه طبیعی بازی با سایههای رنگی مختلف در طبیعت است و به ما نشان میدهد كه طبیعت از همه تنالیتههای رنگی استفاده میكند. پنجره خانه خود را باز كنید و به فضای بیرون نگاه كنید. از چه سایههای رنگی دوست دارید استفاده كنید تا طبیعت وارد فضای داخلی خانه شما شود؟3. طبیعت را وارد فضای زندگی خود كنید.

بیایید كمی از موضوع رنگها فراتر رویم. وقتی در جهان طبیعت قدم میزنیم چه چیزهایی را میتوانیم از این فضا جمعآوری كنیم؟ دفعه آخری كه به پیادهروی رفتید و چند برگ، سنگ، شاخه كوچك، و بلوط را به خانه آوردید چه زمانی بود؟

راههای زیادی وجود دارد كه از طریقها آنها میتوانید فضای داخلی خانه خود را با استفاده از عناصر طبیعی طراحی كنید. گلدانها را با سنگهای زیبا پر كنید و سپس شاخههای كوچك و زیبای درختان را در میان سنگها بگذارید تا به یك شی تزئینی زیبا دست یابید. یك جای خوب برای این گلدان در خانه پیدا كنید تا به زیبایی در فضای زندگی شما بدرخشد.

برگهای رنگارنگ كه در مركز میز پراكنده و پخش شدهاند، با كاجها و بلوطها تركیب شدهاند، و در كنار آنها نور شمع سوسو میزند نیز میتواند به میز شما حس و حالی پاییزی بدهد و چیدمانی متفاوت را بر روی میز شما ایجاد كند اگر به دنبال راهی سادهتر هستید، میتوانید به سادگی چند گل رز زرد را ببرید و آنها را در درون یك گلدان شیشهای زیبا قرار دهید. این كار در فضای موجود در عكس بالا انجام شده است.4. طبیعت از الگوی طراحی تصادفی پیروی میكند.

باد بذری را از خاكش بیرون میآورد، آن را از خاكی كه در آن كاشته شده است جدا میكند، و آن را در خاك جدیدی در یك محیط تازه میكارد. این بذر ممكن است در این خاك جدید رشد كند و شكوفه دهد و یا در آن پژمرده شود و از بین برود. این بخش از طبیعت تصادفی و بدون برنامهریزی است. هیچكس نمیداند كه هر بذر در كجا كاشته میشود و آیا رشد میكند یا نه.

این موضوع چه درسی به ما میدهد؟ خیلی ساده است: از الگوی طراحی تصادفی پیروی كنید و از انجام آن نهراسید. ممكن است كار شما نتیجه دهد یا با شكست مواجه شود، اما تاز مانی كه دست به كار نشوید نمیتوانید از نتیجه كار خود آگاه شوید. وسیله تزئینی كه در فروشگاهی آن را دیدهاید و به آن علاقهمند شدهاید را خریداری كنید، حتی اگر در آن لحظه ندانید كه در كجای خانه خود قرار است آن را قرار دهید. یك لوستر یا چراغ مدرن را در یك آشپزخانه به سبك روستایی آویزان كنید، حتی اگر این دو سبك با هم در تضاد باشند.

خانه شما جایی است كه قرار است شما در آن زندگی كنید، پس تصادفی عمل كنید، به حرف دلتان گوش كنید، و از چیزهایی كه به آنها علاقه دارید استفاده كنید. شما هیچ وقت نمیتوانید حدس بزنید كه نتیجه نهایی كار شما چه میشود و به چه ظاهری خواهید رسید.5. برخی از طراحیها در طبیعت با برنامه و هدفمند هستند.

مانند یك ساعت دقیق، نیروی گرانش كره ماه باعث جز و مد در دریاها میشود. طلوع آفتاب پرندهها را از خواب بیدار میكند، و نور تابنده ماه موجوداتی كه در شب زندگی میكنند را بیدار میكند. تمام این موارد هدفمند و بابرنامه است، همانطور كه برخی از قسمتهای طراحی ما در خانه باید اینگونه باشد.

در حالی كه الگوی تصادفی جایگاه خاص خود را در فرایند طراحی داخلی دارد، اما برخی امور باید به دقت در مورد آنها برنامهریزی شود و طبق یك الگوی منطقی انجام شوند. برای مثال، آشپزخانههای خانه ما نیازمند برنامهریزی دقیق هستند و باید تمام اجزای آن به دقت چیده شوند. كوهلر (Kohler) نكتهها و استراتژیهای بسیار خوب و سودمندی را در مورد طراحی آشپزخانه ارائه میكند. در مورد طراحی آشپزخانه باید همه چیز به دقت بررسی شود و در آن هیچ چیز مهمتر از مثلث كاری نیست.

بنابراین، در طراحی داخلی خانه خود هدفمندی و بابرنامگی طبیعت را به طور كامل تقلید كنید. در نهایت باید گفت كه ایجاد یك خانه كاربردی هدف هر نوع طراحی داخلی است و یك خانه بیهدف و ناكارآمد باعث ایجاد استرس و بینظمی میشود.6. از چرخه طبیعت تقلید كنید.

پاییز. زمستان. بهار. تابستان. اگرچه همه كشورهای دنیا نمیتوانند از این چرخه چهار فصل طبیعت به طور كامل لذت ببرند، اما تقلید از آن در طراحی خانه بسیار سودمند و نتیجهبخش است.

همه میدانیم كه در طول فصلهای بهار و پاییز باید فضای داخلی خانه خود را روشنایی ببخشیم و آن را زیبا كنیم. قالیچهها را جمع كنید و پردهها را باز كنید و آنها را بشویید. از پردههای نازكتر برای ورود نور بیشتر به خانه استفاده كنید. در فصل بهار همه چیز در طبیعت نو میشود، شما هم با نظمبخشی و تمیز كردن خانه خود از طبیعت پیروی كنید. در طول ماههای سرد فصلهای پاییز و زمستان به طراحی داخلی خانه خود گرما ببخشید. این كار را میتوانید با پهن كردن فرشهای زیبا، اضافه كردن لحافهای گرم به تختخواب، و رنگهای گرم به فضاهای مختلف خانه انجام دهید.

چرخه طبیعت همچنین به این معنی است كه برخی از چیزها باید از كار بیافتند و برخی دیگر به استراحت بپردازند؛ به قسمتهای مختلف خانه خود نگاه كنید و لباسها و وسایلی كه دیگر از آنها استفاده نمیكنید را بیرون بریزید و آنهایی كه هنوز قابل استفاده هستند را به سازمانهای خیریه اهدا كنید.7. حتی چیزهای كوچك هم مهم هستند.

ریزترین ذرات خاك هم در جهان طبیعت نقش مهمی بازی میكنند و برای هدفی خلق شدهاند. تمام وسایل خانه ما هم باید نقش مهمی در خانه ایفا كنند و برای هدفی در خانه ما قرار گرفته باشند. خواه ما یك آینه قدی در نزدیكی فضای ورودی نصب كنیم تا هنگامی كه با عجله میخواهیم از خانه بیرون برویم جلوی آن خود را مرتب كنیم، یا خواه یك گلدان گل را در وسط میز پذیرایی خانه خود قرار دهیم تا فضای اتاق زیباتر شود، همه چیز باید نقشی را در فضا بازی كنند و كارایی داشته باشند.

وضعیت خانه خود را ارزیابی كنید و تمام وسایل موجود در خانه را جز به جز یادداشت كنید؛ آیا تمام وسایل وظیفهای مشخصی را در اتاق انجام میدهند و كاربرد دارند؟ آیا باید یك لوستر یا روشنایی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در خانه عوض كرد و روشنایی دیگری را جایگزین آن كرد؟ آیا برای ایجاد فضایی صمیمیتر و كاربردی باید یكی از صندلیها را جابهجا كرد؟ آیا برای تعیین محدوده اتاق نشیمن خانه خود باید به آن یك قالیچه اضافه كنید؟

از اینكه هر وسیلهای در خانه شما مامور انجام وظیفهای است مطمئن شوید، واگر وسیلهای كاربردی در فضا ندارد بهتر است آن را خارج كنید.8. همیشه رشد كنید و تغییر دهید.

درسهای ارزشمند بسیار زیادی میتوان از طبیعت گرفت. هافینگتون پست (Huffington Post) معتقد است كه سه درس بزرگ میتوان از طبیعت گرفت، اما در مورد طراحی داخلی درسهای بسیار زیاد دیگری را نیز میتوان از طبیعت آموخت.

طبیعت هرگز حالت ایستا و ثابتی ندارد: همه چیز در حال رشد و تغییر است. یك درخت ممكن است از بین برود، اما یك نهال تازه و جوان جای آن را میگیرد؛ یك گل پژمرده میشود و به جای آن یك شكوفه جوان و شاداب رشد میكند. خانه ما هم باید از همین الگوی رشد و تغییر پیروی كند. آیا كاناپه اتاق نشیمن خراب و كهنه شده است؟ اگر اینگونه است، طراحی خانه خود را با اضافه كردن یك كاناپه جدید تغییر دهید.

آخرین باری كه جای مبلمان خانه خود را تغییر دادهاید و به چیدمانی جدید رسیدهاید چه زمانی بوده است؟ سعی كنید كمد بزرگ خانه خود را به گوشه دیگری از فضا ببرید، یا در ورودی خانه خود را رنگ كنید. تغییر بسیار خوب است و باعث میشود چشم ما به یك طراحی داخلی كاملا جدید باز شود.9. فكری به حال موانع موجود در خانه بكنید.

مثل رشد كردن ریشه یك درخت در كنار یك تخته سنگ برای دستیابی به منابع آبی جدید، ما هم باید در مورد موانع موجود در طراحی داخلی خانه خود فكر كنیم و راهحلی برای آنها پیدا كنیم. خیلیها معتقدند طراح داخلی خوب كسی است كه موانع موجود در طراحی داخلی یك فضا را به خوبی بشناسد و برای آنها راهحلهای خلاقانهای پیدا كند.

هر خانه دارای یك یا دو مانع است، و ما باید به دنبال راههایی خلاقانه و نوآورانه برای استفاده درست از آن مانع و یا پنهان كردن آن باشیم. آیا در خانه شما یك دیوار بزرگ وجود دارد و مانعی برای طراحی داخلی خانه شماست و آن را نمیتوان تخریب كرد؟

سعی كنید این دیوار بزرگ و وسیع را تبدیل به فضایی برای به نمایش گذاشتن عكسهای خانوادگی خود كنید، و یا زشتی آن را با نصب یك آینه قدی بزرگ به منظور انعكاس بیشتر نور طبیعی به داخل فضای زندگی شما و دلباز شدن فضا مخفی كنید. همانطور كه طبیعت با موانع موجود در خود خلاقانه رفتار میكند، شما هم همین كار را با موانع موجود در فضای زندگی خود انجام دهید.10. از تنوع موجود در طبیعت تقلید كنید.

طبیعت با تنوع و گوناگونی همراه است: رنگها، شكلها، بافتها، و طرحها گسترده و گوناگون هستند. ما باید به منظور خلق یك طراحی خوب و زیبا این تنوع و گوناگونی طبیعت را وارد فضای زندگی خود كنیم.

با اضافه كردن رنگ و بافت به فضای داخلی خانه خود حال و هوایی گرم و جذاب در فضا ایجاد كنید. طرحها و بافتها مانند طرحهای گلدار و طرحهای مواج، یا بافتهای كتان و بافتهای مخمل را با هم تركیب كنید. همینطور به فضای داخلی خانه خود كوسن، بالشتك، منابع نوری جذاب، و وسایل تزئینی اضافه كنید.

اگر كل طبیعت به رنگ قهوهای بود بسیار افسردهكننده و ملال آور میشد، پس چرا خانه ما هم اینگونه باشد؟ خانه خود را با استفاده از رنگها، طرحها، و بافتها زیباتر كنید و آن را شبیه یك روز تابستانی رنگی و روشن كنید.طبیعت واقعا نیروی حیات است و اكنون ما میدانیم طبیعت همچنین میتواند نیرویی برای طراحی داخلی باشد. به طور كلی هر كس باید به طبیعت پیرامون خود بیش از پیش توجه كند. شما هم این كار را انجام دهید. چه رنگهایی در طبیعت میبینید؟ چه طرحها و بافتهایی مشاهده میكنید؟

مشاهدات خود را یادداشت كنید و آنها را در طراحی داخلی خانه خود به كار گیرید. اینكه ببینید طبیعت وارد فضای داخلی زندگی شما شده است و نشانههای آن در قسمتهای خانه شما كاملا مشخص است، احساس بسیار خوبی به شما دست خواهد داد.