مرجع خبری رئال مادرید : به گزارش لرد رضا ایسکو و خامس رودریگز سختکوش و انرژیک هستند. آنها نه تنها به بار فنی تیم کمک می کنند بلکه خوب می دوند و در خدمت مربی هستند. درست است که این دو خوب گل می زنند اما در کنارش به کار دفاعی هم کمک می کنند و اثرگذار هستند.
آنچلوتی در مقابل لوانته در حالی که بیل به علت مصدومیت روی نیمکت بود به خامس و ایسکو در دو جناح کروس و مودریچ اعتماد کرد که این فرمول عالی جواب داد، فرمولی که در غیاب بیل شاید در آنفیلد و در الکلاسیکو هم تکرار شود.
خامس در مقابل لوانته 10.22 کیلومتر دوید و ایسکو 10.51 کیلومتر. آماری که نشان از تلاش و دوندگی بالای این دو دارد.