معترضان در هنگ کنگ شیوه های مختلفی را برای دموکراسی خواهی بکار می گیرند.