باران چشمه؛
نام 120 بازیکن متخلف نیم فصل اعلام می شود / پولادی دیگر به تیم ملی دعوت نمی شود
مدیرکل تربیتبدنی نیروهای مسلح گفت: «تا نیم فصل پرونده بازیکنان خاطی فوتبال مختومه می شود.»
ماجرای کارتهای معافیت مشکلدار مدتهاست فوتبال ایران را تحتتأثیر قرار داده است. در این پرونده هنوز هم ابهامهای زیادی مطرح است که مهرعلی بارانچشمه دراینباره توضیح میدهد:

* از آخرین وضع پرونده بازیکنان خاطی فوتبال صحبت کنید.


- ما در حال بررسی همه جوانب هستیم. تاکنون نام ٢٨ بازیکن اعلام و کارتشان باطل شده است. ما مرحله به مرحله و به صورت کاملا دقیق پرونده را جلو میبریم و فکر میکنم تا نیمفصل فوتبال ایران پرونده مختومه شود.

* یعنی بازیکن دیگری در کار نیست؟


- چرا، بازیکنان زیادی هستند که خطا کردهاند و باید به خدمت سربازی بروند. ما شرایط همه بازیکنان لیگهای مختلف را بررسی کردهایم؛ البته تا همه چیز نهایی نشود، اعلام نمیکنیم اما فکر میکنم جمعا تعداد بازیکنانی که کارتشان مشکل دارد، به ١٢٠ نفر برسد.

* نام سایر بازیکنان را هم نیمفصل اعلام میکنید؟


- بله، پس از هماهنگیای که با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داشتیم، قرار بر این شد که نام این بازیکنان را نیمفصل اعلام کنیم.


* عمده تخلفاتی که این بازیکنان برای دریافت کارت معافیت انجام دادهاند، چیست؟


- عمده تخلفات مربوط به معافیتهای پزشکی است اما هستند افرادی که اقدامات دیگری کردهاند. مثلا بازیکنی هست که پدرش فقط سابقه ١٦ ماه جبهه دارد. برخی دیگر با کفالتهای سوری از جمله کفالت مادر یا طلاق سوری پدر و مادر اقدام به اخذ کارت پایان خدمت کرده بودند.* برای دستگیری خاطیان دیگر پرونده که بازیکنان را اغفال کردند، چه اقدامی کردهاید؟


- ما در حال بررسی هستیم تا خاطیان اصلی را پیدا کنیم. برخی افراد از قبال این کار پولهای کلان دریافت کردند که طبق اقدامات صورتگرفته بهزودی شناسایی و به مردم معرفی خواهند شد. مطمئن باشید نمیگذاریم فقط بازیکنان قربانی شوند.


* در بین بازیکنان سرباز درباره یک نفر ابهامهای زیادی مطرح است؛ مهرداد پولادی. او کارتش باطل شده اما در خارج از ایران مشغول بازی است!


- ما اقدامات لازم را انجام دادهایم. او حق حضور در تیم ملی را ندارد و دیگر دعوت نمیشود. اینکه به ایران نمیآید برای خود ما هم جالب است اما شک نکنید بالاخره باید به ایران برگردد که به محض بازگشت به کشور در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد تا وضعیتش مشخص شود.


* اگر به ایران نیاید، چطور؟- میآید، بالاخره باید به ایران برگردد چون همه زندگیاش اینجا است. او به خودش ضربه میزند. همین حالا تیمملی را از دست داده است.


* بهعنوان سوال آخر، تعداد بازیکنان سرباز زیاد است و قطعا چند نفر از آنها نمیتوانند به عضویت تیمهای نظامی درآیند، تکلیف آنها چیست؟- هر بازیکن با نظر باشگاهها به تیمها بپیوندد، سربازیاش را سپری میکند و آنهایی که به تیمهای نظامی نمیروند، باید مثل سایر افراد عادی به خدمت سربازی بروند.