به گزارش لرد رضا بر پایهی اخبار منتشر شده در روزنامهی والاستریت ژورنال، شرکت اپل، گفتگوهای مقدماتی برای حضور رسمی در بازار ایران به منظور فروش گوشیهای آیفون را با توزیعکنندگان ایرانی آغاز کرده است. بر طبق این گزارش، مقامات ارشد شرکت اپل با بازرگانان ایرانیِ فعال در بازار محصولات دیجیتال، در دفتر مرکزی و منطقه‎ای این شرکت در شهر لندن دیدار و گفتگو داشته‎اند.آن گونه که افراد شرکتکننده در این گفتگوها اعلام نمودهاند، شرکت اپل در پی آن است تا به جای استفاده از الگوی مرسوم این شرکت برای فروش محصولات و خدمات خود در اروپا و آسیا که فروشگاههایی را شامل میشود که مستقیماً توسط خود شرکت اپل راهاندازی و مدیریت میشوند، در صورت توافق با طرفهای ایرانی، از توزیعکنندگان و فروشندگان در این کشور، به عنوان ریسلر و عرضهکنندهی رسمی محصولات و خدمات خود بهره بگیرد. در این صورت توزیعکنندگان ایرانی نیز در فعالیتهای تجاری خود مجبور نخواهند شد، فعالیتهای تجاری خود را تنها به عرضهی محصولات شرکت اپل، محدود سازند و در کنار همکاری رسمی با این شرکت، میتوانند متناسب با نیازهای بازار ایران محصولات سایر شرکتهای خارجی را نیز به مصرفکنندهی ایرانی عرضه کنند.در حال حاضر مطابق قانونهای تجارت کشور ایالات متحدهی امریکا که به شرکتهای امریکایی این اجازه را میدهد تا محصولات و خدماتی را که در حوزهی فناوری ارتباطات برای مصرف مشتریان عادی تولید شدهاند را به کشور ایران، صادر نمایند، شرکت اپل با منع قانونی برای صادرات و فروش رسمی گوشیهای آیفون در بازار ایران روبهرو نخواهد شد.
گزارشهای موجود حاکی از آن هستند که مدیران ارشد شرکت اپل، موضوع حضور رسمی در بازار ایران را با جدیت دنبال میکنند و در حدود بیستنفر از کارکنان این شرکت در بخشهای مختلف فنی و بازاریابی، مسؤولیت پیگیری این مسأله را تا رسیدن به نتیجهای مطلوب بر عهده گرفتهاند. با تمامی این تلاشها، هنوز مشکلات و سختیهایی نیز وجود دارند که شرکت اپل برای نهایی کردن تصمیم خود، میبایست راهکاری مناسب برای حل و فصل آنها پیدا کند. از جملهی این مسائل، محدودیتهایی است که وزارت خزانهداری امریکا در زمینهی تجارت برای شرکتهای امریکایی با بازرگانان ایرانی وضع کرده است، که شرکت اپل برای کنار زدن این محدودیتها، مشغول رایزنی با مقامات بخش سرمایهگذاریهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا و ارزیابی وضعیت موجود، برای حضوری هر چه مؤثرتر در بازار پر رونق کشور ایران است.برخی معتقدند از جمله موضوعاتی که میتواند ذهن مدیران شرکت اپل برای فروش محصولات و خدمات این شرکت در بازار ایران را به خود مشغول کند، چگونگی پشتیبانی از محصولات این شرکت برای مصرفکنندهی ایرانی و طراحی فرآیندی مناسب برای تعمیر دستگاههای آن دسته از کاربرانی است که دچار اشکال و ایراد شدهاند، این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که توجه داشته باشیم، در حال حاضر و به دلیل محدودیتهای موجود، ارسال قطعات و لوازم یدکی محصولات مختلف توسط شرکت اپل به کشور ایران به سادگی امکانپذیر نمیباشد.به نظر میرسد، محبوبیت برند اپل و محصولات مختلف این شرکت در بین کاربران و مصرفکنندگان ایرانی و ظرفیتهای بالقوهی تجاری که در بازار تقریباً 77 میلیون نفری کشور ایران برای شرکت اپل وجود دارد، انگیزهای قوی برای مدیران اپل ایجاد نموده تا تمام تلاش خود را برای حضور رسمی در ایران و کسب درآمد از این بازار روبه رشد به کار گیرند و به غیبت چندین سالهی اپل در بازار محصولات دیجیتال ایران پایان دهند.