آزادی مشروط شامل مایلی کهن می شود؟


آی اسپورت- محمد مایلی کهن به حکم قطعی دادگاه باید روانه زندان شود تا محکومیت چهارماهه خود را سپری کند.این محکومیت چهارماهه اما می تواند خیلی زودتر از موعد مقرر خاتمه یابد. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط زندانیان می گوید: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.


ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود


پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آنترتیب دهد


ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.


انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.


بر اساس این ماده مایلی کهن پس از تحمل یک سوم از 120 روز حبس خود(معادل چهل روز) می تواند از آزادی مشروط استفاده کند اما باید نشان دهد که دیگر مرتکب جرمی نمی شود.موضوعی که حاجی نشان داده زیاد تمایلی به آن ندارد و همواره درصدد تقابل گفتاری و رسانه ای با دایی و حتی دیگران بوده و احتمالا خواهد بود.