حسین کلانی؛

بازداشت سیاسی برنامه ریزی شده بود


عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس می گوید شايد بازداشت مديرعامل اين باشگاه برنامهريزی شده بوده است.
حسين کلانی درباره بازداشت حميدرضا سياسي با بيان مطالب فوق اظهار کرد: من در جريان دليل اين بازداشت نيستم و آنطور که عنوان شده اين بازداشت به خاطر مسائل مالي مربوط به گذشته است. متاسفانه حتما برنامه ريزي شده بود که خواستند اين اتفاق رخ بدهد. در اين مدت کارهايي شده که نگذاشتند پرسپوليس در آستانه واگذاري و انتقال به بخش خصوصي به آرامش برسد.
وي افزود: هميشه در لحظات حساس و وقتي قرار است پرسپوليس به آرامش برسد، يک مسئلهاي پيش ميآيد يا پيش ميآورند.

عضو هيات مديره پرسپوليس تاکيد کرد: اگر هدف از اين کارها اين است که به باشگاه پرسپوليس برسند که بايد بگويم باشگاه دست سياسي يا اعضاي هيات مديره نيست. پرسپوليس براي مردم است و ما هم منتظريم تا بحث واگذاري آن تمام شود و به صاحب اصلياش برسد.

کلاني تاکيد کرد: سياسي هم خريدار پرسپوليس نيست. اينها همه شايعه و حواشي است. تا جايي که من ميدانم سياسي با شرايطي که پرسپوليس دارد، راغب نيست پرسپوليس را بخرد.

عضو کميته فني باشگاه پرسپوليس درباره وضعيت اين کميته هم گفت: قرار بود روز گذشته جلسه هيات مديره تشکيل شود. بررسي کميته فني و انتخاب نهايي اعضاي آن دستور جلسه روز گذشته بود ولي وقتي به محل برگزاري جلسه رفتيم متوجه شديم سياسي بازداشت شده است. هدف ما تشکيل کميته عالي فني است که نه فقط بر مسئله کادر فني و مسائل فني بلکه نظارت بر مسائل ديگر هم هست.