به گزارش لرد رضا به نقل از اپلستان به تازگی نشریهی بلومبرگ به بهانهی انتشار فهرست «هشتاد و پنچ ایدهی تأثیرگذار در طول تاریخ» با «استیو وزنیاک» به عنوان یکی از بنیانگذاران شرکت اپل گفتوگویی انجام داده است. در فهرست تهیه شده توسط بلومبرگ، شرکت اپل، که استیو وزنیاک در تأسیس آن نقش محوری داشته است، موفق شده تا جایگاه دهم را کسب کند و به همین دلیل وزنیاک به پرسشهای گزارشگر بلومبرگ در مورد طراحی اولین نمونهی کامپیوترهای شخصی، انقلاب عصر دیجیتال و همکاری با استیو جابز جوان، پاسخ داده است. وزنیاک با اشاره به آغاز همکاری خود با استیو جابز، تأکید میکند که جابز از همان ابتدا نه فقط به دنبال تأسیس و رهبری یک شرکت، بلکه در جستوجویی امکانی بود که بتواند تغییری در دنیای اطراف ایجاد کند و شخصیتی باشد که میتواند، زندگی دیگران را گامی به پیش برد. وزنیاک اشاره میکند، جابز بهترین کسی بود که میتوانست، کلمات مناسب را برای توصیف کامپیوترهای شخصی که در شرکت اپل طراحی و تولید میشدند، پیدا کند و اهمیت کاری که سی سال پیش توسط مهندسان جوان شرکت اپل انجام میشد را برای مخاطبان عام توضیح دهد:«جابز همیشه در مورد این که میخواهد فردی باشد که دنیا را تغییر دهد، صحبت میکرد، البته استیو، مثل من دانش و توانایی طراحی و تولید محصولات مختلف را نداشت، اما با این حال از همهی ما بیشتر تلاش میکرد، تا یک شرکت را پایهگذاری کند. استیو جابز فقط در مورد این که کامپیوترهای شخصی چه فایدهای برای مصرفکنندگان معمولی دارند، صحبت نمیکرد، بلکه از نقشی که کامپیوترها میتوانند در زندگی آیندهی تکتک افراد جامعه ایفا کنند و این که ابزارهای الکترونیک چه اهمیتی در آیندهی نزدیک برای مردم خواهند داشت، سخن میگفت.»
از جمله نکات قابل توجه این مصاحبه، قسمتی است که وزنیاک در مورد زیرزمین معروفی که اولین دفتر شرکت اپل محسوب میشود، سخن میگوید. وزنیاک توضیح میدهد که با گذشت زمان این «زیرزمین» نیز حالتی اسطورهای پیدا کرده است و از واقعیت تاریخی موجود فاصله گرفته است:«چیزهایی که امروزه در مورد آن «زیرزمین» مشهور میشنویم، کمی رنگ و بوی افسانه به خود گرفتهاند، در واقع ما در زیرزمین خانهی جابز، هیچ محصول تازهای را طراحی نکردیم، به هیچ ایدهی خلاقانهای نرسیدیم و حتی نمونههای اولیهی کامپیوترهای اپل را نیز آن جا تولید نکردیم. در واقعیت، این زیرزمین هیچ تأثیر خاص و ویژهای در تاریخچهی شرکت اپل نداشت، جز این که محلی بود که میتوانستیم دور هم جمع شویم و احساس راحتی کنیم. آن موقع ما هیچ پولی نداشتیم و وقتی که سرمایهای نداشته باشی، مجبوری که خانهات را به دفتر کارت تبدیل کنی. آن زمان، بیشتر طراحی و تولید نمونههای اول کامپیوتر اپل در دفتر کار شخصی من در شرکت «اچپی» انجام میشد.»در جریان این گفتوگو گزارشگر از وزنیاک در مورد صحبتهای قبلی وی در مورد این که علاقهی چندانی به کشمکش و جنجال در فضای کاری ندارد، میپرسد و نظرش را در مورد ویژگیهای شخصیتی استیو جابز در این زمینه جویا میشود. وزنیاک اشاره میکند که اگر چه جابز هم طرفدار جنجال و کشمکشهای کاری نبود، اما همیشه مطمئن میشد که دیگران، به روشنی متوجه منظورش در فرآیند انجام کارهای مختلف میشوند و همواره نظرش در محیط کار به درستی شنیده می‎شود:«استیو همیشه قرص و محکم بر سر نظرش در مورد مسألهای خاص میایستاد و مطمئن میشد که همه به روشنی، متوجه مقصود مورد نظرش میشوند. خوشبختانه، جابز واقعاً آدم باهوشی بود و همیشه هم پیشنهادها و توصیههای جزئی و کوچکی داشت که درست و به جا بودند.»در فهرست تهیه شده توسط نشریهی بلومبرگ، شرکت اپل به واسطهی طراحی و تولید کامپیوتر شخصی اپل I در سال 1976 که با قیمت 666 دلار و 66 سنت به بازار عرضه شده بود، عنوان دهمین ایدهی تأثیرگذار در دوران معاصر را از آن خود کرده است.