به گزارش ورزش 11، با توجه به محتمل بودن اثبات تخلف از سوی روسل پیش بینی میشود وی به 4 ماه زندان محکوم شود.

ساندرو روسل مدیر عامل سابق بارسلونا در آستانه زندانی شدن قرار دارد.

از طرف دادگاه برای ساندرو روسل به دلیل تخلفمالی در زمان ریاستش در باشگاه بارسلونا کیفر خواست صادر شده است.
عمده این تخلفمالی مربوط به انتقال نیمار بوده است. در هنگام انتقال نیمار از سانتوسبرزیل به بارسلونا، روسل با پدر نیمار به توافق رسید که مالیات این قرارداد که نزدیک به 22 میلیون یورو میشد را باشگاه پرداخت کند که از این مبلغ فقط 13 میلیون یوروی آن پرداخت شده است. با توجه به محتملبودن اثباتتخلف از سوی روسل پیشبینی میشود وی به 4 ماه زندان محکوم شود.

از سوی دیگر خوسه لویز نویز مدیر سابق اینباشگاه که به اتهام پرداخترشوه به مسئولیندولتی به 2 سال و نیم زندان محکوم شده، چهارشنبهگذشته برای گذراندنتعطیلات سالنو به مرخصی آمد. وی از سالهای 1978 تا 2000 مدیرعامل باشگاه بارسلونا بوده است.