مرجع خبري رئال مادريد : آنچلوتی نقطه کلیدی تیمش را تعیین کرده است. کروس همچنان بازی می کند و به دقایقش اضافه می شود. او امشب باز هم فیکس خواهد بود. مربی قرار نیست که به بازیکن آلمانی
علیرغم خستگی ذهنی و بدنی استراحت بدهد. تیم روی دوش کروس حرکت می کند و امروز مقابل سوسیه داد اتو می داند که چه ار می کند. حضو ایارا باعث می شود که کروس نقش هجومی تری داشته باشد.

همه نقشه های آنچلوتی با کروس و ده بازیکن دیگر کشیده می شود. بازیکن آلمانی قابل اعتماد تر از بقیه است و حمایت مربی به سود اوست . شاید بازی نکردن باعث شود که کروس راحت تر و بدون خستگی بازی کند و بی محابا به دروازه حریف نزدیک شود.

پدرو سن مارتین