مرجع خبری رئال مادرید : همچنان برچسب خودخواهی به گرت بیل زده می شود اما آمار و ارقام حرفهای بسیاری متفاوتی را راجع به او می زنند.
در حقیقت گرت در میان سه عضو بی بی سی رکورد دار پاس گل است. بیل 14 پاس گل به طور مستقیم در یک سال و نیم به رونالدو داده است.مسلما حضور این دو در کنار هم به شدت به سود دو تیم است.

رابطه بیل و بنزما نیز عالی است. در حقیقت بیل تا کنون هفت پاس گل به بنزما داده است. بیل در 73 بازی رسمی در رئال 24 پاس گل داده که آمار قابل قبولی است.