به گزارش ورزش 11، آرسن ونگر در مورد بازگشت تئو ولکات به ترکیب اصلی تیم و قرارگیری او در نوک خط حمله ی آرسنال محتاط بوده است .

از زمان آغاز مصدومیت تئو ولکات که از ابتدای سال 2014 رخ داد یکسال سپری شده است .

ولکات از زمان بازگشتش به تیم 11 بار به میدان رفته و آرسن ونگر می گوید اکنون او برای بازگشت به ترکیب اصلی تیم آماده است .

ونگر گفت : "او اکنون آماده است . زمانی که مصدومیت شما از ناحیه ربط صلیبی باشد و زیر 25 سال داشته باشید باز میگردید و به طور عادی به پیشرقتتان ادامه میدهید ولی برای بیش از 28 سال دشوارتر است ."

"خیر [مشکل بلند مدتی وجود نخواهد داشت ] . او بالفطره یک ورزشکار و قهرمان دوی سرعت است ، این به این معنا است که هر شوکی به او وارد میشود ، در نهایت قدرت است ."

"او اکنون برای بازی کردن آماده است ولی زمانی که بازیکنی یکسال خارج از میادین است زمانی که باز می گردد همیشه فکر میکند آماده است . هنگامی که سه هفته ی بعد از او سوال می کنید آیا واقعا آماده بوده است ؟ او میگوید متوجه شده که آمادگی نداشته است .

" من برای این او را بیرون گذاشتم زیرا مدت ها دور از میادین بود و در حقیقت رقابت شدیدی هم وجود دارد ."