مرجع خبري رئال مادريد : آلبرتو بوئنو ، مهاجم رایو وایکانو در مورد تقابل تیمش با رئال مادرید اظهار نظر کرد.

بازی را چطور می بینید؟”انگیزه زیادی داریم. آرام هستیم. در شرایط خوبی در جدول قرار داریم. سعی می کنیم که از بازی لذت ببریم. به دنبال کسب پیروزی خواهیم بود.”


ایسکو و خامس را چطور می بینید؟”خامس بهترین بازگشت ممکن را داشت. بازیکن بزرگی است. از نظر فوتبالی به رئال مادرید خیلی کمک می کند. ایسکو هم یک بازیکن بزرگ است. حضورشان در رئال تاثیرگذار
خواهد بود. ایسکو کامل تر از سال گذشته شده است. فوتبال ما می تواند از آمادگی آنها لذت ببرد.”