ترابیان؛
از کی روش الفاظی شنیدم که نه با شخصیت من همخوانی دارد، نه با منافع ملی ما / گزینه های مختلفی برای رفتن کی روش بررسی شده
رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت: «متأسفم که کی روش در استخدام فدراسیون ماست و برای ما کار میکند، ولی به خود ما توهین میکند و قصد تعیینتکلیف دارد.»
عباس ترابیان روز چهارشنبه وارد جنجالی ناخواسته شد. او که در راهروی فدراسیون با کی روش رودررو شد، لفظ "مرتیکه" را از او شنید.
در همین خصوص اظهارات ترابیان را در ادامه میخوانید:

* چطور شد کی روش در راهرو شما را با لفظ مرتیکه خطاب کرد؟

- این را از خود ایشان بپرسید که چرا این حرف را زد. من حرفی ندارم.

* شاید کی روش بهخاطر احتمال قطع همکاری با فدراسیون، شما را مقصر میداند.
- ببینید، در روز سهشنبه که جلسه هیأترئیسه فدراسیون برگزار شد، کفاشیان از من به عنوان فرد مطلع و کارشناس در مورد قرارداد کی روش، دعوت کرد تا به جلسه بروم و صحبت کنم. من هم رفتم و در جلسه هیأترئیسه صحبت کردم و گزارش دادم.

* چه صحبتهایی انجام دادید؟

- گفتم در حال حاضر به نفع کشورمان نیست که کی روش را از دست بدهیم. او 4 سال است در فوتبال ایران بوده و همه چیز را در مورد فوتبالمان میشناسد. گفتم به صلاح است که کی روش بماند و با او همکاری کنیم. من همه اینها را به هیأترئیسه گفتم. بعد هم کفاشیان گفت این موارد را مکتوب کن که نوشتم و همان شب هم کفاشیان برای کی روش فرستاد. دیگر نمیدانم چه اتفاقی افتاد و در جلسه کی روش و کفاشیان چه گذشت. عصر چهارشنبه هم کفاشیان زنگ زد که بیا در مورد آلاشپورت صحبت کنیم. داشتم از پلهها بالا میرفتم که کی روش را دیدم. او با اخم به من نگاه کرد و با هم سلام و علیک نکردیم. از نظر سنی هم من از کی روش بزرگترم. مترجم کی روش به من گفت سلام که پاسخ دادم. بعد هم الفاظی شنیدم که به هیچوجه با شخصیت من همخوانی نداشت. نه با شخصیت من، نه با منافع ملی ما.

* او گفته شما قبلاً در مورد کی روش از لفظ مرتیکه استفاده میکردید.

- اصلاً اینطور نبوده. من هرگز چنین ادبیاتی نداشته و ندارم. این اشکال کی روش است که برخی مسائل را میشنود و بدون اینکه در مورد آن تحقیق کند، باور میکند. من شرمنده و متأسفم که کارلوس کی روش که در کشور ما حضور دارد، استخدام فدراسیون است و برای ما کار میکند، در فدراسیون فوتبال به خود ما توهین میکند و قصد تعیینتکلیف دارد. من به هیچ شخص و گروهی وابسته نیستم و به طور مستقل کارم را انجام میدهم و دنبال چیزی هستم که به نفع کشورم باشد و فقط منافع ملی برایم مهم است و وظیفهام را انجام میدهم.


* با این وضعیت کی روش در تیم ملی میماند؟
- گزینههای مختلفی بررسی شده که اگر کی روش رفت، چه کارهایی انجام شود یا اگر ماند، شرایط چطور شود. من در هیأترئیسه هم گفتم صلاح این است که کی روش بماند.